พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 108


ภาค ๑๐๘

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๒๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๕ (History of the Church, 2:345). ภาคนี้ได้รับตามการร้องขอจากไลมัน เชอร์มัน, ผู้เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตและสาวกเจ็ดสิบและมาหาท่านศาสดาพยากรณ์พร้อมกับร้องขอการเปิดเผยเพื่อจะได้รู้หน้าที่ของเขา.

๑–๓, ไลมัน เชอร์มัน ได้รับการให้อภัยบาปของเขา; ๔–๕, จะนับเขาอยู่ในบรรดาเอ็ลเดอร์ที่เป็นผู้นำของศาสนจักร; ๖–๘, เขาได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณและทำให้พี่น้องชายของเขาเข้มแข็งยิ่งขึ้น.

ตามจริงแล้ว พระเจ้าตรัสดังนี้กับเจ้า, ผู้รับใช้ของเรา ไลมัน : บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว, เพราะเจ้าเชื่อฟังเสียงของเราในการขึ้นมาที่นี่เช้านี้เพื่อรับคำแนะนำจากเขาผู้ที่เรากำหนดไว้.

ฉะนั้น, ให้จิตวิญญาณเจ้าสงบเกี่ยวกับสถานะฝ่ายวิญญาณของเจ้า, และอย่าขัดขืนเสียงของเราอีกเลย.

และจงลุกขึ้นและระมัดระวังยิ่งขึ้นนับแต่นี้ไปในการยึดถือคำปฏิญาณของเจ้า, ซึ่งเจ้าทำไว้และทำอยู่, และเจ้าจะได้รับพรด้วยพรสำคัญยิ่งนัก.

จงรอคอยอย่างอดทนจนกว่าจะเรียกการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ของผู้รับใช้ของเรา, จากนั้นจะระลึกถึงเจ้าพร้อมกับเอ็ลเดอร์พวกแรกของเรา, และรับสิทธิ์โดยผ่านการแต่งตั้งพร้อมกับเอ็ลเดอร์ของเราที่เหลือ ผู้ซึ่งเราเลือกไว้.

ดูเถิด, นี่คือสัญญาของพระบิดาที่ประทานแก่เจ้าหากเจ้าซื่อสัตย์ต่อไป.

และจะบังเกิดกับเจ้าในวันนั้นที่เจ้าจะมีสิทธิ์สั่งสอนกิตติคุณของเราที่ใดก็ตามที่เราจะส่งเจ้าไป, นับแต่เวลานั้นเป็นต้นไป.

ฉะนั้น, จงทำให้พี่น้องเจ้าเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการสนทนาทุกอย่างของเจ้า, ในการสวดอ้อนวอนทุกครั้งของเจ้า, ในคำแนะนำทั้งปวงของเจ้า, และในการกระทำทั้งหมดของเจ้า.

และดูเถิด, และดูสิ, เราอยู่กับเจ้าเพื่อให้พรเจ้าและปลดปล่อยเจ้าตลอดกาล. เอเมน.