พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 118


ภาค ๑๑๘

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ฟาร์เวสท์, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๓๘, เพื่อตอบคำวิงวอน, “ขอทรงแสดงพระประสงค์ของพระองค์แก่พวกข้าพระองค์, ข้าแต่พระเจ้า, เกี่ยวกับอัครสาวกสิบสอง” (History of the Church, 3:46).

๑–๓, พระเจ้าจะทรงจัดหาให้ครอบครัวของอัครสาวกสิบสอง; ๔–๖, มีการบรรจุตำแหน่งว่างในบรรดาอัครสาวกสิบสอง.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้ : ให้มีการประชุมใหญ่โดยทันที; ให้จัดตั้งอัครสาวกสิบสอง; และให้กำหนดบุรุษเข้าแทนที่คนเหล่านั้นที่ตกไป.

ให้ผู้รับใช้ของเรา โธมัสคงอยู่ชั่วระยะหนึ่งในแผ่นดินแห่งไซอัน, เพื่อประกาศคำของเรา.

ให้ผู้ที่เหลือสั่งสอนต่อไปตั้งแต่โมงนั้น, และหากพวกเขาจะทำการนี้ในความนอบน้อมที่สุดแห่งใจ, ในความอ่อนโยนและความอ่อนน้อมถ่อมตน, และความอดกลั้น, เรา, พระเจ้า, ให้สัญญาแก่พวกเขาว่าเราจะจัดหาให้ครอบครัวพวกเขา; และประตูที่ให้ประสิทธิผลจะเปิดแก่พวกเขา, นับแต่นี้ไป.

และฤดูใบไม้ผลิหน้าให้พวกเขาออกเดินทางข้ามผืนน้ำกว้างใหญ่, และที่นั่นจงป่าวประกาศกิตติคุณของเรา, ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณนั้น, และกล่าวคำพยานถึงนามของเรา.

ให้พวกเขาไปจากวิสุทธิชนของเราในเมืองแห่งฟาร์เวสท์, ในวันที่ยี่สิบหก เดือนเมษายนหน้า, ตรงตำแหน่งก่อสร้างนิเวศน์ของเรา, พระเจ้าตรัส.

ให้กำหนดผู้รับใช้ของเรา จอห์น เทย์เลอร์, และผู้รับใช้ของเรา จอห์น อี. เพจ ด้วย, และผู้รับใช้ของเรา วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ด้วย, และผู้รับใช้ของเรา วิลลาร์ด ริชาร์ดส์ ด้วย, เพื่อบรรจุในตำแหน่งของคนเหล่านั้นที่ตกไป, และแจ้งการกำหนดพวกเขาอย่างเป็นทางการ.