พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 60


ภาค ๖๐

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ในเทศมณฑลแจ๊คสัน, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๘ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:201–202). ในโอกาสนี้เอ็ลเดอร์ผู้ที่พระเจ้าทรงกำหนดให้กลับไปทางตะวันออกปรารถนาจะรู้ว่าพวกเขาควรดำเนินการอย่างไร และเดินทางไปในเส้นทางใดและโดยวิธีใด.

๑–๙, บรรดาเอ็ลเดอร์ต้องสั่งสอนพระกิตติคุณในการชุมนุมของคนชั่วร้าย; ๑๐–๑๔, พวกเขาไม่ควรปล่อยให้เวลาของตนเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, ทั้งไม่ซุกซ่อนพรสวรรค์ของตน; ๑๕–๑๗, พวกเขาอาจล้างเท้าของตนเพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อต้านคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธพระกิตติคุณ.

ดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังนี้กับเอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของพระองค์, ผู้ที่ต้องกลับไปโดยเร็วยังแผ่นดินซึ่งพวกเขาจากมา : ดูเถิด, มันทำให้เราพอใจ, ที่เจ้าขึ้นมาที่นี่;

แต่กับบางคนเราไม่สู้จะพอใจ, เพราะพวกเขาไม่ยอมอ้าปาก, แต่พวกเขาซ่อนพรสวรรค์ซึ่งเราให้แก่พวกเขา, เพราะความกลัวมนุษย์. วิบัติแก่คนเช่นนั้น, เพราะความโกรธของเราดาลเดือดกับพวกเขา.

และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้น, หากพวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเรามากกว่านี้, เราจะนำสิ่งนั้นไป, แม้สิ่งซึ่งพวกเขามี.

เพราะเรา, พระเจ้า, ปกครองอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน, และท่ามกลางกองทัพทั้งหลายของแผ่นดินโลก; และในวันนั้นเมื่อเราจะเลือกสรรเพชรพลอยของเรา, มนุษย์ทั้งปวงจะรู้ว่าสิ่งใดที่แสดงให้เห็นถึงเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า.

แต่, ตามจริงแล้ว, เราจะพูดกับเจ้าเกี่ยวกับการเดินทางของเจ้าไปสู่แผ่นดินซึ่งเจ้าจากมา. ให้สร้างพาหนะ, หรือซื้อ, ดังที่เจ้าเห็นว่าดี, มันไม่สำคัญสำหรับเรา, และออกเดินทางโดยเร็วไปยังสถานที่ซึ่งเรียกว่า เซนต์หลุยส์.

และจากที่นั่นให้ผู้รับใช้ของเรา, ซิดนีย์ ริกดัน, โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และออลิเวอร์ คาวเดอรี, ออกเดินทางไปซินซินเนติ;

และ ณ สถานที่นี้ ให้พวกเขาเปล่งเสียงของพวกเขาและประกาศคำของเราด้วยเสียงดัง, โดยปราศจากโทสะหรือความสงสัย, โดยยกมือบริสุทธิ์ขึ้นเหนือพวกเขา. เพราะเราสามารถทำให้เจ้าบริสุทธิ์, และบาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว.

และให้คนที่เหลือออกเดินทางจากเซนต์หลุยส์, เป็นคู่ ๆ, และสั่งสอนพระคำ, มิใช่อย่างเร่งรีบ, ท่ามกลางการชุมนุมของคนชั่วร้าย, จนกว่าพวกเขาจะกลับไปหน่วยต่าง ๆ ของศาสนจักรซึ่งพวกเขาจากมา.

และทั้งหมดนี้ เพื่อประโยชน์ของหน่วยต่าง ๆ ของศาสนจักร; ด้วยเจตนานี้เราจึงส่งพวกเขาไป.

๑๐ และให้ผู้รับใช้ของเรา เอดเวิร์ด พาร์ทริจ แบ่งเงินตราซึ่งเราให้เขาไว้, ส่วนหนึ่งให้เอ็ลเดอร์ของเราผู้ที่เราบัญชาให้กลับ;

๑๑ และคนที่สามารถคืนเงินตรา, ก็ให้เขาคืนโดยทางตัวแทน; และคนที่ไม่สามารถคืนเงินตรา, ก็ไม่เรียกร้องจากเขา.

๑๒ และบัดนี้ เราพูดถึงคนที่เหลือซึ่งจะมายังแผ่นดินนี้.

๑๓ ดูเถิด, เราส่งพวกเขาไปสั่งสอนกิตติคุณของเราท่ามกลางการชุมนุมของคนชั่วร้าย; ดังนั้น, เราให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่พวกเขา, ดังนี้ : เจ้าจะไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, ทั้งเจ้าจะไม่ซุกซ่อนพรสวรรค์ของเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นที่รู้.

๑๔ และหลังจากเจ้าขึ้นมายังแผ่นดินแห่งไซอัน, และประกาศคำของเราแล้ว, เจ้าจงกลับโดยเร็ว, โดยประกาศคำของเราท่ามกลางการชุมนุมของคนชั่วร้าย, มิใช่ในความเร่งรีบ, ทั้งมิใช่ในโทสะหรือด้วยการวิวาท.

๑๕ และสลัดฝุ่นจากเท้าเจ้าต่อต้านคนเหล่านั้นที่หารับเจ้าไม่, มิใช่ต่อหน้าพวกเขา, เกลือกเจ้าจะทำให้พวกเขาขุ่นเคือง, แต่ในที่ลับตา; และล้างเท้าของเจ้า, เพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อต้านพวกเขาในวันแห่งการพิพากษา.

๑๖ ดูเถิด, สิ่งนี้เพียงพอสำหรับเจ้า, และเป็นพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเจ้าไป.

๑๗ และโดยปากของผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, จะทำให้เป็นที่รู้เกี่ยวกับ ซิดนีย์ ริกดัน และออลิเวอร์ คาวเดอรี. ส่วนที่เหลือต่อไปในภายหน้า. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.