สิ่งช่วยศึกษา
บริสุทธิ์ (ความ), ศักดิ์สิทธิ์ (ความ)
ก่อนหน้า ถัดไป

บริสุทธิ์ (ความ), ศักดิ์สิทธิ์ (ความ)

ความดีพร้อมทางวิญญาณและศีลธรรม. ความบริสุทธิ์, ความศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงความพิศุทธิ์ของใจและเจตนาของคน.