สิ่งช่วยศึกษา
บริสุทธิ์ (ความ), ศักดิ์สิทธิ์ (ความ)


บริสุทธิ์ (ความ), ศักดิ์สิทธิ์ (ความ)

ความดีพร้อมทางวิญญาณและศีลธรรม. ความบริสุทธิ์, ความศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงความพิศุทธิ์ของใจและเจตนาของคน.