สิ่งช่วยศึกษา
เอซาอัส


เอซาอัส

รูปแบบ (กรีก) ของชื่ออิสยาห์ในภาคพันธสัญญาใหม่ (ลูกา ๔:๑๗). เอซาอัสเป็นศาสดาพยากรณ์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยอับราฮัมเช่นกัน (คพ. ๗๖:๑๐๐; ๘๔:๑๑).