สิ่งช่วยศึกษา
โกโมราห์


โกโมราห์

ในภาคพันธสัญญาเดิม, เมืองชั่วร้ายซึ่งพระเจ้าทรงทำลาย (ปฐก. ๑๙:๑๒–๒๙).