สิ่งช่วยศึกษา
พิพากษา (การ), สุดท้าย


พิพากษา (การ), สุดท้าย

การพิพากษาครั้งสุดท้ายซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการฟื้นคืนชีวิต. พระผู้เป็นเจ้า, โดยผ่านพระเยซูคริสต์, จะพิพากษาแต่ละบุคคลเพื่อกำหนดรัศมีภาพนิรันดร์ที่บุคคลนั้นจะได้รับ. การพิพากษาครั้งนี้จะถือเอาการเชื่อฟังที่แต่ละบุคคลมีต่อพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นบรรทัดฐาน, รวมทั้งการยอมรับที่บุคคลนั้นมีต่อการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์.