สิ่งช่วยศึกษา
นาอามาน


นาอามาน

ในภาคพันธสัญญาเดิม, แม่ทัพหลวงของกษัตริย์ชาวซีเรีย. เขาเป็นคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคเรื้อน. ด้วยศรัทธาของสาวใช้ชาวอิสราเอลเขาไปหาศาสดาพยากรณ์เอลีชาที่อิสราเอล. เขาหายจากโรคเรื้อนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและอาบน้ำเจ็ดครั้งในแม่น้ำจอร์แดนตามที่ศาสดาพยากรณ์เอลีชาแนะนำ (๒ พกษ. ๕:๑–๑๙; ลูกา ๔:๒๗).