สิ่งช่วยศึกษา
เดลิลาห์
ก่อนหน้า ถัดไป

เดลิลาห์

หญิงชาวฟีลิสเตียในภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งหลอกลวงและทรยศแซมสัน (วนฉ. ๑๖).