สิ่งช่วยศึกษา
เดลิลาห์


เดลิลาห์

หญิงชาวฟีลิสเตียในภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งหลอกลวงและทรยศแซมสัน (วนฉ. ๑๖).