สิ่งช่วยศึกษา
อับราฮัม


อับราฮัม

บุตรคนหนึ่งของเทราห์, เกิดในเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย (ปฐก. ๑๑:๒๖, ๓๑; ๑๗:๕). ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าผู้ซึ่งพระเจ้าทรงทำพันธสัญญานิรันดร์ด้วย, ประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลกได้รับพรผ่านบุคคลผู้นี้. อับราฮัมเดิมมีชื่อว่าอับราม.

หนังสือของอับราฮัม

บันทึกโบราณที่อับราฮัมเขียนไว้และเข้ามาอยู่ในการครอบครองของศาสนจักรเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๓๕. อันโตนีโอ เลอโบโลค้นพบบันทึกต่าง ๆ และมัมมี่จำนวนหนึ่งในสุสานใต้ดินของชาวอียิปต์, เขาทำพินัยกรรมมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ไมเคิล แชนด์เลอร์. แชนด์เลอร์จัดแสดงนิทรรศการสิ่งเหล่านี้ในสหรัฐเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๓๕. เพื่อนจำนวนหนึ่งของโจเซฟ สมิธ ซื้อบันทึกจากแชนด์เลอร์และมอบให้ศาสดาพยากรณ์, ซึ่งแปลบันทึกเหล่านั้น. ปัจจุบันบันทึกจำนวนหนึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำค่า.

บทที่ ๑ บันทึกประสบการณ์ของอับราฮัมในเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย, ซึ่งที่นั่นบรรดาปุโรหิตชั่วร้ายพยายามฆ่าเขาเป็นเครื่องสังเวย. บทที่ ๒ เล่าถึงการเดินทางของเขาไปคานาอัน. พระเจ้าทรงปรากฏต่อเขาและทรงทำพันธสัญญากับเขา. บทที่ ๓ บันทึกว่าอับราฮัมเห็นจักรวาลและสำเหนียกถึงความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในฟ้าสวรรค์. บทที่ ๔–๕ เป็นอีกบันทึกหนึ่งของเรื่องราวการสร้าง.

พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม

ผู้คนที่ได้รับคำสัญญาและพันธสัญญาต่าง ๆ ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงทำไว้ต่ออับราฮัม, โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีต่าง ๆ ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์. ชายและหญิงจะได้รับพรเหล่านี้หากพวกเขาเป็นสายเลือดแท้ของอับราฮัมหรือหากพวกเขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวของอับราฮัมโดยน้อมรับพระกิตติคุณและรับบัพติศมา (กท. ๓:๒๖–๒๙; ๔:๑–๗; คพ. ๘๔:๓๓–๓๔; ๑๐๓:๑๗; ๑๓๒:๓๐–๓๒; อับรา. ๒:๙–๑๑). ลูกหลานสายเลือดแท้ของอับราฮัมอาจสูญเสียพรจากการไม่เชื่อฟัง (รม. ๔:๑๓; ๙:๖–๘).