พระคัมภีร์
อับราฮัม 1


หนังสือของอับราฮัม

แปลจากแผ่นปาปิรุส, โดยโจเซฟ สมิธ

คำแปลบันทึกโบราณบางส่วนที่ตกอยู่ในมือเรา ได้มาจากสุสานใต้ดินของอียิปต์. งานเขียนของอับราฮัมขณะที่เขาอยู่ในอียิปต์, เรียกว่าหนังสือของอับราฮัม, เขียนโดยมือเขาเอง, บนแผ่นปาปิรุส. (History of the Church, 2:235–236, 348–351.)

บทที่ ๑

อับราฮัมแสวงหาพรของระเบียบแห่งปิตุ—เขาถูกปุโรหิตปลอมในเคลเดียข่มเหง—พระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาให้รอด—เขาอธิบายถึงต้นกำเนิดและการปกครองของอียิปต์.

ในแผ่นดินของชาวเคลเดีย, ณ ถิ่นพำนักของบรรพบุรุษข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า, อับราฮัม, เห็นว่าจำเป็นสำหรับข้าพเจ้าที่จะหาถิ่นพำนักอีกแห่ง;

และ, โดยพบว่ามีความสุขและความสงบสุขและการพักผ่อนมากขึ้นสำหรับข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าจึงแสวงหาพรของบรรพบุรุษ, และสิทธิ์ซึ่งสิทธิ์นั้นข้าพเจ้าจะได้รับแต่งตั้งให้มีเพื่อดูแลพรดังกล่าว; โดยที่ข้าพเจ้าเองเป็นผู้ดำเนินชีวิตในความชอบธรรม, ปรารถนาเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้มากด้วย, และเป็นผู้ดำเนินชีวิตในความชอบธรรมอย่างซื่อสัตย์ยิ่งขึ้น, และมีความรู้มากขึ้น, และเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย, เจ้าชายแห่งสันติ, และปรารถนาจะได้รับคำแนะนำ, และรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า, ข้าพเจ้ากลายเป็นทายาทโดยสิทธิ์, มหาปุโรหิต, โดยถือสิทธิ์ซึ่งเป็นของบรรพบุรุษ.

สิทธิ์นี้ประสาทให้แก่ข้าพเจ้าจากบรรพบุรุษ; ลงมาจากบรรพบุรุษ, จากกาลเริ่มต้นของเวลา, แท้จริงแล้ว, แม้จากกาลเริ่มต้น, หรือก่อนการวางรากฐานของแผ่นดินโลก, ลงมาถึงเวลาปัจจุบัน, แม้สิทธิ์ของบุตรหัวปี, หรือมนุษย์คนแรก, ผู้คืออาดัม, หรือบิดาคนแรก, โดยทางบรรพบุรุษจนถึงข้าพเจ้า.

ข้าพเจ้าแสวงหางานมอบหมายสู่ฐานะปุโรหิตตามข้อกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าต่อบรรพบุรุษเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์.

บรรพบุรุษของข้าพเจ้า โดยที่หันไปจากความชอบธรรมของพวกเขา, และจากพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาประทานแก่พวกเขาไว้, ไปสู่การนมัสการเทพเจ้าของคนนอกศาสนา, ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะสดับฟังเสียงของข้าพเจ้า;

เพราะใจพวกเขามุ่งจะทำชั่ว, และหันไปสู่เทพเจ้าของเอลเคนาห์, และเทพเจ้าของลิบนาห์, และเทพเจ้าของมาห์มัคคราห์, และเทพเจ้าของโคแรช, และเทพเจ้าของฟาโรห์, กษัตริย์แห่งอียิปต์จนหมด;

ฉะนั้นพวกเขาหันใจของตนไปสู่การถวายเครื่องพลีบูชาโดยคนนอกศาสนาในการถวายลูกหลานของพวกเขาเพื่อสังเวยรูปเคารพที่พูดไม่ได้, และหาได้สดับฟังเสียงข้าพเจ้าไม่, แต่พยายามเอาชีวิตข้าพเจ้าโดยมือของพระแห่งเอลเคนาห์. พระแห่งเอลเคนาห์เป็นพระแห่งฟาโรห์ด้วย.

บัดนี้, ในเวลานี้เป็นประเพณีของพระแห่งฟาโรห์, กษัตริย์แห่งอียิปต์, ที่จะถวายบนแท่นบูชาซึ่งสร้างในแผ่นดินแห่งเคลเดีย, เพื่อการสังเวยเทพเจ้าจากต่างแดนเหล่านี้, ด้วยชาย, หญิง, และเด็ก.

และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ พระประกอบพิธีถวายเครื่องบูชาแก่เทพเจ้าแห่งฟาโรห์, และแก่เทพเจ้าแห่งชากรีลด้วย, แม้ตามวิธีของชาวอียิปต์. บัดนี้เทพเจ้าแห่งชากรีลคือดวงอาทิตย์.

๑๐ แม้เครื่องบูชายัญด้วยเด็กพระแห่งฟาโรห์ก็ได้ถวายบนแท่นบูชาซึ่งตั้งอยู่ข้างเนินเขาชื่อเนินเขาโปทิฟาร์, ณ ต้นทางของที่ราบโอลีเชม.

๑๑ บัดนี้, พระคนนี้ถวายหญิงพรหมจารีสามคนพร้อมกันบนแท่นบูชานี้, ผู้เป็นธิดาของโอนิทาห์, ผู้เป็นเชื้อพระวงศ์โดยตรงคนหนึ่งจากเอวของฮาม. เขานำหญิงพรหมจารีเหล่านี้มาถวายเนื่องจากคุณธรรมของพวกนาง; พวกนางไม่ยอมน้อมกายลงนมัสการเทพเจ้าซึ่งเป็นไม้หรือศิลา, ฉะนั้นพวกนางจึงถูกฆ่าบนแท่นบูชานี้, และเป็นไปตามวิธีของชาวอียิปต์.

๑๒ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือบรรดาพระกระทำรุนแรงกับข้าพเจ้า, เพื่อพวกเขาจะได้สังหารข้าพเจ้าด้วย, ดังที่พวกเขาทำกับหญิงพรหมจารีเหล่านั้นบนแท่นบูชานี้; และเพื่อท่านจะมีความรู้ถึงแท่นบูชานี้, ข้าพเจ้าจะอ้างกับท่านถึงภาพในตอนต้นของบันทึกนี้.

๑๓ มันสร้างขึ้นตามแบบเตียงนอน, เช่นที่มีอยู่ในบรรดาชาวเคลเดีย, และมันตั้งอยู่เบื้องหน้าเทพเจ้าของเอลเคนาห์, ลิบนาห์, มาห์มัคคราห์, โคแรช, และเทพเจ้าเหมือนกับเทพเจ้าของฟาโรห์ด้วย, กษัตริย์แห่งอียิปต์.

๑๔ เพื่อท่านจะมีความเข้าใจถึงเทพเจ้าเหล่านี้, ข้าพเจ้าจึงให้รูปแบบไว้แก่ท่านในภาพในตอนต้น, ซึ่งลักษณะรูปแบบของภาพชาวเคลเดียเรียกว่าราห์ลีโนส, ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ภาพ.

๑๕ และขณะที่พวกเขาเงื้อมือจะมาจับข้าพเจ้า, เพื่อพวกเขาจะได้ถวายข้าพเจ้าและเอาชีวิตข้าพเจ้า, ดูเถิด, ข้าพเจ้าเปล่งเสียงทูลพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า, และพระเจ้าทรงสดับฟังและทรงได้ยิน, และพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยนิมิตแห่งพระผู้ทรงฤทธานุภาพ, และเทพแห่งที่ประทับของพระองค์ยืนข้างข้าพเจ้า, และแก้สายรัดข้าพเจ้าทันที;

๑๖ และสุรเสียงของพระองค์มาถึงข้าพเจ้า : อับราฮัม, อับราฮัม, ดูเถิด, นามของเราคือเยโฮวาห์, และเราได้ยินเจ้า, และลงมาปลดปล่อยเจ้า, และพาเจ้าไปจากบ้านของบิดาเจ้า, และจากญาติพี่น้องทั้งหมดของเจ้า, เข้าสู่แผ่นดินต่างแดนซึ่งเจ้าหารู้จักไม่;

๑๗ และนี่เพราะพวกเขาเอาใจออกห่างเรา, เพื่อนมัสการเทพเจ้าของเอลเคนาห์, และเทพเจ้าของลิบนาห์, และเทพเจ้าของมาห์มัคคราห์, และเทพเจ้าของโคแรช, และเทพเจ้าของฟาโรห์, กษัตริย์แห่งอียิปต์; ฉะนั้นเราจึงลงมาเยือนพวกเขา, และทำลายคนที่เงื้อมือทำร้ายเจ้า, อับราฮัม, บุตรของเรา, เพื่อเอาชีวิตเจ้า.

๑๘ ดูเถิด, เราจะจูงมือนำเจ้าไปเอง, และเราจะพาเจ้าไป, เพื่อมอบนามของเราไว้กับเจ้า, แม้ฐานะปุโรหิตของบิดาเจ้า, และอำนาจของเราจะอยู่เหนือเจ้า.

๑๙ ดังที่เป็นเช่นนั้นกับโนอาห์ฉันใดก็จะเป็นเช่นนั้นกับเจ้าฉันนั้น; แต่โดยการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้า นามของเราจะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกตลอดกาล, เพราะเราคือพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า.

๒๐ ดูเถิด, เนินเขาโปทิฟาร์อยู่ในแผ่นดินแห่งเออร์, ในเคลเดีย. และพระเจ้าทรงโค่นแท่นบูชาของเอลเคนาห์, และของเทพเจ้าต่าง ๆ ของแผ่นดิน, และทำลายลงสิ้น, และลงทัณฑ์พระนั้นจนเขาตาย; และมีความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงในเคลเดีย, และในราชสำนักของฟาโรห์ด้วย; ซึ่งฟาโรห์หมายถึงกษัตริย์โดยสายโลหิตราชนิกูล.

๒๑ บัดนี้กษัตริย์แห่งอียิปต์ผู้นี้คือผู้สืบตระกูลจากเอวของฮาม, และเป็นผู้มีสายโลหิตของชาวคานาอันโดยกำเนิด.

๒๒ จากตระกูลนี้จึงเกิดชาวอียิปต์ทั้งปวง, และสายโลหิตของชาวคานาอันได้รับการปกปักรักษาดังนั้นในแผ่นดิน.

๒๓ แผ่นดินแห่งอียิปต์โดยที่ค้นพบครั้งแรกโดยสตรีนางหนึ่ง, ผู้เป็นธิดาของฮาม, และธิดาของอียิปตุส, ซึ่งในภาษาเคลเดียหมายถึงอียิปต์, ซึ่งหมายถึงสิ่งต้องห้าม;

๒๔ เมื่อสตรีนางนี้ค้นพบแผ่นดินมันอยู่ใต้น้ำ, ผู้ซึ่งต่อมาตั้งถิ่นฐานบุตรทั้งหลายของนางในนั้น; และดังนั้น, จากฮาม, จึงเกิดเชื้อชาตินั้นซึ่งคงคำสาปแช่งไว้ในแผ่นดิน.

๒๕ บัดนี้การปกครองแรกของอียิปต์สถาปนาโดยฟาโรห์, บุตรคนโตของอียิปตุส, ธิดาของฮาม, และเป็นไปตามวิธีการปกครองของฮาม, ซึ่งคือปิตุ.

๒๖ ฟาโรห์, โดยที่เป็นคนชอบธรรม, สถาปนาอาณาจักรของเขาและพิพากษาผู้คนของเขาอย่างฉลาดและเที่ยงธรรมตลอดวันเวลาของเขา, โดยแสวงหาอย่างตั้งใจจริงที่จะเลียนแบบระเบียบนั้นที่บรรพบุรุษสถาปนาไว้ในรุ่นแรก ๆ, ในวันเวลาแห่งการปกครองแบบปิตุสมัยแรก, แม้ในการปกครองของอาดัม, และของโนอาห์, บิดาของเขาด้วย, ผู้ซึ่งอวยพรเขาด้วยพรแห่งแผ่นดินโลก, และด้วยพรแห่งปัญญา, แต่สาปแช่งเขาเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต.

๒๗ บัดนี้, ฟาโรห์ โดยที่เป็นของเชื้อสายนั้น ซึ่งโดยเชื้อสายนั้นเขามีสิทธิ์ของฐานะปุโรหิตไม่ได้, ทั้งที่บรรดาฟาโรห์อยากจะอ้างสิทธิ์นั้นด้วยความเต็มใจจากโนอาห์, โดยผ่านฮาม, ฉะนั้นบิดาข้าพเจ้าจึงถูกชักจูงให้หลงผิดโดยการนับถือรูปเคารพของคนเหล่านั้น;

๒๘ แต่ข้าพเจ้าจะพยายาม, ในภายหลัง, ให้เค้าโครงลำดับเหตุการณ์ย้อนไปจากตัวข้าพเจ้าจนถึงการเริ่มต้นของการสร้าง, เพราะบันทึกมาถึงมือข้าพเจ้า, ซึ่งข้าพเจ้าถืออยู่จนถึงเวลาปัจจุบันนี้.

๒๙ บัดนี้, หลังจากพระแห่งเอลเคนาห์ถูกลงทัณฑ์จนตาย, เกิดสัมฤทธิผลของสิ่งเหล่านั้นซึ่งมีกล่าวแก่ข้าพเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดินแห่งเคลเดีย, ว่าจะมีความอดอยากในแผ่นดิน.

๓๐ ความอดอยากมีอยู่ตลอดทั่วแผ่นดินแห่งเคลเดียดังนี้, และบิดาข้าพเจ้าทุกข์ทรมานแสนสาหัสเนื่องจากความอดอยาก, และท่านกลับใจจากความชั่วซึ่งท่านวางแผนไว้ต่อต้านข้าพเจ้า, เพื่อเอาชีวิตข้าพเจ้า.

๓๑ แต่บันทึกของบรรพบุรุษ, แม้ปิตุ, เกี่ยวกับสิทธิ์ของฐานะปุโรหิต, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าก็ทรงปกปักรักษาไว้ในมือข้าพเจ้าเอง; ฉะนั้นความรู้เรื่องการเริ่มต้นของการสร้าง, และเรื่องดาวพระเคราะห์ด้วย, และเรื่องดวงดาว, ดังที่เรื่องเหล่านี้ได้ทำให้เป็นที่รู้แก่บรรพบุรุษ, ข้าพเจ้าเก็บไว้แม้จนถึงวันนี้, และข้าพเจ้าจะพยายามเขียนบางเรื่องจากสิ่งเหล่านี้ในบันทึกนี้, เพื่อประโยชน์ของลูกหลานข้าพเจ้าที่จะเกิดตามข้าพเจ้ามา.