พระคัมภีร์
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1


โจเซฟ สมิธ—มัทธิว

บางส่วนจากการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลตามที่เปิดเผยแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ในปี ค.ศ. ๑๘๓๑ : มัทธิว ๒๓:๓๙ และ บทที่ ๒๔.

บทที่ ๑

พระเยซูทรงบอกล่วงหน้าถึงความพินาศที่กำลังจะเกิดแก่เยรูซาเล็ม—พระองค์ทรงปราศรัยเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของบุตรแห่งพระมหาบุรุษ, และความพินาศของคนชั่วร้าย.

เพราะเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าจะไม่เห็นเรานับแต่นี้ไปและรู้ว่าเราคือผู้ที่บรรดาศาสดาพยากรณ์เขียนถึง, จนกว่าเจ้าจะกล่าว : ขอพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้า, ในหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์ทรงเจริญด้วยพระสิริเถิด, และเทพผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดพร้อมกับพระองค์. จากนั้นบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์จึงได้เข้าใจว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งบนแผ่นดินโลก, หลังจากที่พระองค์ทรงรับรัศมีภาพและรับการสวมมงกุฎทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า.

และพระเยซูเสด็จออกไป, และออกจากพระวิหาร; และสานุศิษย์ทั้งหลายของพระองค์มาเฝ้าพระองค์, เพื่อฟังพระองค์, โดยทูลว่า : พระอาจารย์เจ้าข้า, ขอทรงแสดงแก่พวกข้าพระองค์เกี่ยวกับอาคารทั้งหลายของพระวิหาร, เพราะพระองค์ตรัสไว้—อาคารเหล่านี้จะถูกทลาย, และถูกทิ้งให้อ้างว้างแก่เจ้า.

และพระเยซูตรัสกับพวกเขา : เจ้าไม่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้หรอกหรือ, และเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรอกหรือ ? ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, จะไม่มีหลงเหลือไว้ที่นี่, บนวิหารนี้, หินสักก้อนซ้อนทับกันอยู่ที่จะไม่ถูกทลาย.

และพระเยซูเสด็จไปจากพวกเขา, และเสด็จไปบนภูเขามะกอกเทศ. และขณะที่พระองค์ประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศ, เหล่าสานุศิษย์มาเฝ้าพระองค์เป็นการส่วนตัว, โดยทูลว่า : ขอทรงบอกพวกข้าพระองค์เถิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร ซึ่งพระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับความพินาศของพระวิหาร, และชาวยิว; และอะไรคือเครื่องหมายการเสด็จมาของพระองค์, และการสิ้นสุดของโลก, หรือความพินาศของคนชั่วร้าย, ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของโลก ?

และพระเยซูทรงตอบ, และตรัสกับพวกเขา : จงระวังเพื่อมิให้ผู้ใดหลอกลวงเจ้า;

เพราะหลายคนจะมาในนามของเรา, โดยกล่าวว่า—เราคือพระคริสต์—และจะหลอกลวงคนเป็นอันมาก;

จากนั้นพวกเขาจะมอบตัวเจ้าเพื่อให้รับทุกข์ทรมาน, และจะฆ่าเจ้า, และเจ้าจะถูกประชาชาติทั้งปวงเกลียดชัง, เพราะเห็นแก่นามของเรา;

และจากนั้นคนเป็นอันมากจะขัดเคืองใจ, และจะทรยศกัน, และจะเกลียดชังกัน;

และบรรดาศาสดาพยากรณ์ปลอมจะลุกขึ้นมาเป็นอันมาก, และจะหลอกลวงคนเป็นอันมาก;

๑๐ และเพราะความชั่วช้าสามานย์จะมีมาก, ความรักของคนเป็นอันมากจะเย็นชาลง;

๑๑ แต่คนที่ยังแน่วแน่และไม่แพ้, คนคนนั้นจะรอด.

๑๒ ฉะนั้น, เมื่อเจ้าจะเห็นความน่าชิงชังแห่งหายนะ, ซึ่งดาเนียลศาสดาพยากรณ์พูดถึง, เกี่ยวกับความพินาศของเยรูซาเล็ม, เวลานั้นเจ้าพึงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์; ผู้ใดที่อ่านก็ให้เขาเข้าใจ.

๑๓ จากนั้นให้คนเหล่านั้นที่อยู่ในยูเดียหลบหนีเข้าไปในภูเขา;

๑๔ ให้คนที่อยู่บนหลังคาบ้านหลบหนี, และไม่กลับไปเอาสิ่งใดออกจากบ้านเขา;

๑๕ ทั้งอย่าให้คนที่อยู่ในทุ่งกลับไปเอาเสื้อผ้าของเขา;

๑๖ และวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ตั้งครรภ์, และแก่คนเหล่านั้นที่ให้นมในวันเวลาเหล่านั้น;

๑๗ ฉะนั้น, เจ้าจงสวดอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อการหลบหนีของเจ้าจะไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาว, หรือในวันสะบาโต;

๑๘ เพราะเมื่อนั้น, ในวันเวลาเหล่านั้น, ความยากลำบากจะแสนสาหัสนักกับชาวยิว, และกับผู้อยู่อาศัยของเยรูซาเล็ม, อย่างที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยส่งมายังอิสราเอล, โดยพระผู้เป็นเจ้า, นับแต่กาลเริ่มต้นของอาณาจักรพวกเขาจนถึงเวลานี้; ไม่เลย, ทั้งจะไม่มีวันส่งมายังอิสราเอลอีก.

๑๙ สิ่งทั้งปวงซึ่งบังเกิดกับพวกเขาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโทมนัสทั้งหลายซึ่งจะเกิดกับพวกเขา.

๒๐ และเว้นแต่พระองค์จะทรงทำให้วันเวลาเหล่านั้นสั้นลง, จะไม่มีเนื้อหนังใดของพวกเขารอดเลย; แต่เพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้, ตามพันธสัญญา, พระองค์จะทรงทำให้วันเวลาเหล่านั้นสั้นลง.

๒๑ ดูเถิด, สิ่งเหล่านี้เราพูดกับเจ้าเกี่ยวกับชาวยิว; และอนึ่ง, หลังจากความยากลำบากของวันเวลาเหล่านั้นซึ่งจะเกิดกับเยรูซาเล็ม, หากคนใดจะกล่าวแก่เจ้า, ดูสิ, พระคริสต์อยู่ที่นี่, หรือที่นั่น, อย่าเชื่อเขา;

๒๒ เพราะในวันเวลาเหล่านั้นจะเกิดพระคริสต์ปลอมทั้งหลายด้วย, และศาสดาพยากรณ์ปลอมทั้งหลาย, และจะแสดงเครื่องหมายอัศจรรย์และการอันน่าพิศวง, ถึงขนาด, ที่ว่า, หากเป็นไปได้, พวกเขาจะหลอกลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกไว้, ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงเลือกไว้ตามพันธสัญญา.

๒๓ ดูเถิด, เราพูดเรื่องเหล่านี้กับเจ้าเพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้; และเจ้าจะได้ยินเรื่องสงครามด้วย, และข่าวลือเรื่องสงคราม; จงดูว่าเจ้าจะไม่กังวลใจ, เพราะทั้งหมดที่เราบอกเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้น; แต่การสิ้นสุดจะยังไม่เกิด.

๒๔ ดูเถิด, เราบอกเจ้าก่อนหน้านี้แล้ว;

๒๕ ดังนั้น, หากพวกเขาจะกล่าวแก่เจ้า : ดูเถิด, พระองค์ทรงอยู่ในทะเลทราย; อย่าออกไป : ดูเถิด, พระองค์ทรงอยู่ในห้องรโหฐาน; จงอย่าเชื่อ;

๒๖ เพราะดังที่แสงอรุโณทัยส่องจากทิศตะวันออก, และส่องสว่างแม้ถึงทิศตะวันตก, และปกคลุมทั้งแผ่นดินโลกฉันใด, การเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษจะเป็นฉันนั้นด้วย.

๒๗ และบัดนี้เราแสดงอุปมาแก่เจ้าเรื่องหนึ่ง. ดูเถิด, ที่ใดก็ตามที่มีซากศพ, ที่นั่นฝูงแร้งจะมารวมกัน; เช่นเดียวกันนั้นผู้ที่เราเลือกไว้จะมารวมกันจากสี่เสี้ยวของแผ่นดินโลก.

๒๘ และพวกเขาจะได้ยินเรื่องสงคราม, และข่าวลือเรื่องสงคราม.

๒๙ ดูเถิด เราพูดเพื่อเห็นแก่ผู้ที่เราเลือกไว้; เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ, และอาณาจักรต่อสู้อาณาจักร; จะมีความอดอยาก, และโรคระบาด, และแผ่นดินไหว, ในสถานที่ต่าง ๆ.

๓๐ และอนึ่ง, เพราะความชั่วช้าสามานย์จะมีมาก, ความรักของคนเป็นอันมากจะเย็นชาลง; แต่คนที่จะไม่ยอมแพ้, คนคนนั้นจะได้รับการช่วยให้รอด.

๓๑ และอนึ่ง, จะมีการสั่งสอนพระกิตติคุณนี้ของอาณาจักรไปทั่วโลก, เพื่อเป็นพยานต่อประชาชาติทั้งปวง, และเมื่อนั้นการสิ้นสุดจะมาถึง, หรือความพินาศของคนชั่วร้าย;

๓๒ และอนึ่งความน่าชิงชังแห่งหายนะ, ซึ่งดาเนียล ศาสดาพยากรณ์พูดถึง, จะเกิดสัมฤทธิผล.

๓๓ และทันทีหลังจากความยากลำบากของวันเวลาเหล่านั้น, พระองค์จะทรงทำให้ดวงอาทิตย์อับแสง, และดวงจันทร์จะไม่ยอมส่องแสง, และเหล่าดวงดาราจะร่วงหล่นจากฟ้าสวรรค์, และอำนาจแห่งฟ้าสวรรค์จะถูกเขย่า.

๓๔ ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, คนรุ่นนี้, ในรุ่นที่พระองค์จะทรงแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมา, จะไม่สูญสิ้นไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงที่เราบอกเจ้าจะเกิดสัมฤทธิผล.

๓๕ แม้ว่า, วันเวลาจะมาถึง, ที่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะสูญสิ้นไป; ทว่าถ้อยคำของเราจะไม่สูญสิ้นไป, แต่ทั้งหมดจะเกิดสัมฤทธิผล.

๓๖ และ, ดังที่เรากล่าวมาก่อน, หลังจากความยากลำบากของวันเวลาเหล่านั้น, และอำนาจแห่งฟ้าสวรรค์นั้นจะถูกเขย่า, จากนั้นจะปรากฏเครื่องหมายของบุตรแห่งพระมหาบุรุษในฟ้าสวรรค์, และจากนั้นเผ่าทั้งปวงของแผ่นดินโลกจะโศกเศร้า; และพวกเขาจะเห็นบุตรแห่งพระมหาบุรุษเสด็จมาในหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์, ด้วยเดชานุภาพและรัศมีภาพแผ่ไพศาล;

๓๗ และผู้ใดที่สั่งสมคำของเรา, จะไม่ถูกหลอกลวง, เพราะบุตรแห่งพระมหาบุรุษจะเสด็จมา, และพระองค์จะทรงส่งเหล่าเทพของพระองค์มาก่อนพระองค์พร้อมด้วยเสียงดังของแตร, และพวกเขาจะรวมพวกที่เหลืออยู่ของผู้ที่ทรงเลือกไว้จากลมทั้งสี่ทิศ, จากปลายฟ้าฟากหนึ่งถึงอีกฟากหนึ่ง.

๓๘ บัดนี้จงเรียนรู้คำอุปมาจากต้นมะเดื่อ—เมื่อกิ่งก้านของมันยังอ่อน, และมันเริ่มผลิใบ, เจ้าจะรู้ว่าฤดูร้อนอยู่แค่เอื้อม;

๓๙ เช่นเดียวกันนั้น, ผู้ที่เราเลือกไว้, เมื่อพวกเขาจะเห็นสิ่งทั้งปวงเหล่านี้, พวกเขาจะรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้, แม้ที่ประตู;

๔๐ แต่เกี่ยวกับวันนั้น, และโมง, ไม่มีใครรู้; ไม่เลย, เหล่าเทพของพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ก็ไม่รู้, นอกจากพระบิดาของเราเท่านั้น.

๔๑ แต่ดังที่วันเวลาของโนอาห์เป็นฉันใด, ก็จะเป็นฉันนั้น ณ การเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษด้วย;

๔๒ เพราะจะเป็นอย่างนั้นกับพวกเขา, ดังที่เคยเป็นมาในวันเวลาซึ่งอยู่ก่อนน้ำท่วม; เพราะจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในนาวา พวกเขากินและดื่ม, แต่งงานและยกให้แต่งงานกัน;

๔๓ และหารู้ไม่จนน้ำท่วมมาถึง, และพาพวกเขาไปทั้งหมด; การเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษจะเป็นเช่นนั้นด้วย.

๔๔ จากนั้นสิ่งซึ่งมีเขียนไว้จะเกิดสัมฤทธิผล, ว่าในวันเวลาสุดท้าย, สองคนจะอยู่ในทุ่ง, เหล่าเทพจะรับคนหนึ่งไป, และอีกคนหนึ่งถูกทิ้งไว้;

๔๕ สองคนจะโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่, เหล่าเทพจะรับคนหนึ่งไป, และอีกคนหนึ่งถูกทิ้งไว้;

๔๖ และสิ่งใดที่เรากล่าวแก่คนหนึ่ง, เราก็กล่าวแก่มนุษย์ทั้งปวง; ฉะนั้น, จงเฝ้าดู, เพราะเจ้าหารู้ไม่ว่าโมงใดพระเจ้าของเจ้าเสด็จมา.

๔๗ แต่จงรู้เรื่องนี้, หากหัวหน้าครอบครัวรู้ว่าในยามใดขโมยจะมา, เขาจะเฝ้าดู, และจะมิยอมให้ขโมยขึ้นบ้านเขา, แต่จะเตรียมพร้อม.

๔๘ ฉะนั้นเจ้าจงเตรียมพร้อมด้วย, เพราะในโมงเช่นนั้นดังที่เจ้าหาคิดไม่, บุตรแห่งพระมหาบุรุษจะเสด็จมา.

๔๙ เมื่อเป็นเช่นนั้น, ใครเล่า, เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และฉลาด, ซึ่งนายของเขาตั้งเขาเป็นผู้ปกครองเหนือครัวเรือนของเขา, เพื่อให้อาหารพวกเขาในฤดูกาลอันเหมาะสม ?

๕๐ ผู้รับใช้คนนั้นย่อมเป็นสุข ผู้ที่นายของเขา, เมื่อมาถึง, จะพบว่าเขาทำเช่นนั้นอยู่; และตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, นายจะทำให้เขาเป็นผู้ปกครองเหนือข้าวของทั้งหมดของเขา.

๕๑ แต่หากผู้รับใช้ชั่วคนนั้นจะกล่าวในใจ : นายของข้าพเจ้าหน่วงเหนี่ยวการมาของท่าน,

๕๒ และจะเริ่มลงทัณฑ์เพื่อนผู้รับใช้ของเขา, และกินและดื่มกับคนเมา,

๕๓ นายของผู้รับใช้คนนั้นจะมาในวันที่เขาไม่เฝ้ารอนาย, และในโมงที่เขาไม่รู้,

๕๔ และจะสับเขาเป็นชิ้น ๆ, และจะกำหนดส่วนที่จะให้แก่เขาไว้กับคนหน้าซื่อใจคด; จะมีการร้องไห้และการขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน.

๕๕ และดังนี้จึงถึงการสูญสิ้นของคนชั่วร้าย, ตามคำพยากรณ์ของโมเสส, ที่กล่าวว่า : พวกเขาจะถูกตัดขาดจากบรรดาผู้คน; แต่ยังไม่ถึงจุดจบของแผ่นดินโลก, แต่อีกไม่นาน.