สิ่งช่วยศึกษา
เครื่องหมายแห่งกาลเวลา


เครื่องหมายแห่งกาลเวลา

เหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผู้คนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องสำคัญบางเรื่องในงานของพระองค์ได้เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในไม่ช้า. ในยุคสุดท้าย, เครื่องหมายมากมายของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดมีพยากรณ์ไว้แล้ว. สัญญาณเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนที่ซื่อสัตย์รู้แผนของพระผู้เป็นเจ้า, ได้รับการเตือน, และเตรียมพร้อม.