พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 27


ภาค ๒๗

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย, เดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:106–108). ในการเตรียมเพื่อประชุมทางศาสนาซึ่งในนั้นจะปฏิบัติพิธีศีลระลึกด้วยขนมปังและเหล้าองุ่น, โจเซฟออกไปหาเหล้าองุ่น. ท่านพบผู้ส่งสารจากสวรรค์และได้รับการเปิดเผยนี้, ส่วนหนึ่งเขียนไว้ในเวลานั้น และที่เหลือเขียนในเดือนกันยายนต่อมา. ปัจจุบันนี้ใช้น้ำแทนเหล้าองุ่นในการประชุมที่ประกอบพิธีศีลระลึกของศาสนจักร.

๑–๔, อธิบายถึงเครื่องหมายที่จะใช้ในการรับส่วนศีลระลึก; ๕–๑๔, พระคริสต์และผู้รับใช้ของพระองค์จากทุกสมัยการประทานจะรับส่วนศีลระลึก; ๑๕–๑๘, จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระผู้เป็นเจ้า.

จงฟังสุรเสียงของพระเยซูคริสต์, พระเจ้าของเจ้า, พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, และพระผู้ไถ่ของเจ้า, ซึ่งพระคำของพระองค์มีชีวิตและทรงพลัง.

เพราะ, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าไม่สำคัญว่าเจ้าจะกินอะไรหรือเจ้าจะดื่มอะไรเมื่อเจ้ารับส่วนศีลระลึก, หากเป็นไปว่าเจ้าทำสิ่งนี้โดยดวงตาที่เห็นแก่รัศมีภาพของเราอย่างเดียว—โดยระลึกถึงกายของเราต่อพระพักตร์พระบิดาซึ่งยอมพลีเพื่อเจ้า, และโลหิตของเราซึ่งหลั่งให้เพื่อการปลดบาปของเจ้า.

ดังนั้น, บัญญัติข้อหนึ่งเราให้แก่เจ้า, ว่าเจ้าจะไม่ซื้อเหล้าองุ่น ไม่ทั้งเครื่องดื่มแรงจากศัตรูของเจ้า;

ดังนั้น, เจ้าจงอย่ารับส่วนเลย เว้นแต่จะทำมันใหม่ในบรรดาพวกเจ้า; แท้จริงแล้ว, ในนี้อาณาจักรของพระบิดาเราซึ่งจะเสริมสร้างไว้บนแผ่นดินโลก.

ดูเถิด, นี่เป็นปรีชาญาณในเรา; ดังนั้น, อย่าประหลาดใจ, เพราะโมงจะมาถึงเมื่อเราจะดื่มจากผลของเถาองุ่นกับเจ้าบนแผ่นดินโลก, และกับโมโรไน, ผู้ที่เราส่งมาหาเจ้าเพื่อเปิดเผยพระคัมภีร์มอรมอน, ที่มีความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณอันเป็นนิจของเรา, ผู้ที่เรามอบกุญแจของบันทึกแห่งไม้ของเอฟราอิมไว้;

และกับเอลีอัสด้วย, ผู้ที่เรามอบกุญแจแห่งการทำให้เกิดการฟื้นฟูของสิ่งทั้งปวงที่พูดไว้จากปากของศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ทุกคน นับแต่โลกเริ่มต้น, เกี่ยวกับวันเวลาสุดท้าย;

และยอห์น บุตรของเศคาริยาห์ด้วย, ซึ่งเศคาริยาห์คนนั้นเขา (เอลีอัส) มาเยี่ยมและให้สัญญาว่าเขาจะมีบุตร, และเขาจะมีชื่อว่ายอห์น, และเขาจะเปี่ยมด้วยวิญญาณของเอลีอัส;

ซึ่งยอห์นคนนั้นเราส่งมาหาเจ้า, โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และออลิเวอร์ คาวเดอรี, ผู้รับใช้ของเรา, เพื่อแต่งตั้งเจ้าสู่ฐานะปุโรหิตแรกซึ่งเจ้าได้รับแล้ว, เพื่อเจ้าจะได้รับเรียกและได้รับแต่งตั้งแม้ดังอาโรน;

และเอลียาห์ด้วย, ผู้ที่เรามอบกุญแจแห่งอำนาจการหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลาน, และใจลูกหลานมาหาบรรพบุรุษ, เพื่อทั้งแผ่นดินโลกจะไม่ถูกลงทัณฑ์ด้วยคำสาปแช่ง;

๑๐ และกับโยเซฟและยาโคบ, และอิสอัค, และอับราฮัม, บรรพบุรุษของเจ้าด้วย, ซึ่งโดยคนเหล่านั้นสัญญายังคงอยู่;

๑๑ และกับมีคาเอลด้วย, หรืออาดัม, บิดาของคนทั้งปวง, เจ้าชายของคนทั้งปวง, เมธีโบราณ;

๑๒ และกับเปโตร, และยากอบ, และยอห์นด้วย, ผู้ที่เราส่งมาหาเจ้า, ซึ่งโดยคนเหล่านั้น เราแต่งตั้งเจ้าและยืนยันเจ้าเป็นอัครสาวก, และพยานพิเศษถึงนามของเรา, และถือกุญแจของการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้า และในสิ่งเดียวกับที่เราเปิดเผยแก่พวกเขาไว้;

๑๓ ซึ่งแก่พวกเขาเรามอบกุญแจแห่งอาณาจักรของเรา, และสมัยการประทานแห่งพระกิตติคุณเพื่อเวลาสุดท้าย; และเพื่อความสมบูรณ์แห่งเวลา, ซึ่งในนั้นเราจะรวบรวมสรรพสิ่งทั้งปวงไว้เป็นหนึ่งเดียว, ทั้งที่อยู่ในสวรรค์, และที่อยู่บนแผ่นดินโลก;

๑๔ และกับคนทั้งปวงเหล่านั้นด้วยผู้ที่พระบิดาของเราประทานจากโลกให้เรา.

๑๕ ดังนั้น, จงรื่นเริงใจและชื่นชมยินดี, และจงคาดเอวเจ้า, และจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของเรา, เพื่อเจ้าจะสามารถต้านทานวันอันชั่วร้าย, โดยทำการอันครบถ้วน, เพื่อเจ้าจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้.

๑๖ ฉะนั้น, จงยืนเถิด, โดยคาดเอวเจ้าไว้ด้วยความจริง, โดยมีเกราะอกแห่งความชอบธรรม, และสวมเท้าเจ้าไว้ด้วยการเตรียมพระกิตติคุณแห่งสันติสุข, ซึ่งเราส่งเทพของเรามามอบแก่เจ้า;

๑๗ โดยถือโล่แห่งศรัทธาซึ่งด้วยสิ่งนั้นเจ้าจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของคนชั่วร้าย;

๑๘ และถือหมวกเหล็กแห่งความรอด, และดาบแห่งพระวิญญาณของเรา, ซึ่งเราจะเทลงมาให้เจ้า, และคำของเราซึ่งเราเปิดเผยแก่เจ้า, และจงเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เจ้าขอจากเรา, และจงซื่อสัตย์จนกว่าเราจะมา, และเราจะพาเจ้าขึ้นไป, เพื่อที่ใดที่เราอยู่เจ้าก็จะอยู่ด้วย. เอเมน.

พิมพ์