พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 62


ภาค ๖๒

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, บนฝั่งแม่น้ำมิสซูรีที่ชาริตัน, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๑๓ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:205–206). ในวันนี้ท่านศาสดาพยากรณ์และคณะของท่าน, ซึ่งกำลังเดินทางจากอินดิเพนเดนซ์ไปเคิร์ทแลนด์, ได้พบเอ็ลเดอร์หลายคนซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปแผ่นดินแห่งไซอัน, และ, หลังจากทักทายกันด้วยความปีติยินดี, ก็ได้รับการเปิดเผยนี้.

๑–๓, มีการบันทึกประจักษ์พยานไว้ในสวรรค์; ๔–๙, เอ็ลเดอร์ต้องเดินทางและสั่งสอนตามดุลพินิจและตามการนำทางของพระวิญญาณ.

ดูเถิด, และจงสดับฟัง, โอ้เจ้าเอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัส, แม้พระเยซูคริสต์, ผู้วิงวอนแทนเจ้า, ผู้รู้ความอ่อนแอของมนุษย์และรู้ว่าจะช่วยคนเหล่านั้นที่ถูกล่อลวงได้อย่างไร.

และตามจริงแล้ว สายตาของเราจับอยู่ที่คนซึ่งยังไม่ได้ขึ้นไปยังแผ่นดินแห่งไซอัน; ดังนั้นพันธกิจของเจ้ายังไม่เสร็จ.

กระนั้นก็ตาม, เจ้ายังได้รับพร, เพราะประจักษ์พยานซึ่งเจ้าแสดงได้รับการบันทึกไว้ในสวรรค์ เพื่อให้เหล่าเทพมองดู; และพวกเขาชื่นชมยินดีในตัวเจ้า, และบาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว.

และบัดนี้จงเดินทางต่อไป. จงชุมนุมกันบนแผ่นดินแห่งไซอัน; และมีการประชุมและชื่นชมยินดีด้วยกัน, และถวายศีลระลึกแด่พระผู้สูงสุด.

และจากนั้นเจ้าได้รับอนุญาตให้กลับไปกล่าวคำพยาน, แท้จริงแล้ว, แม้พร้อมกันทุกคน, หรือเป็นคู่ ๆ, ดังที่เจ้าเห็นว่าดี, มันไม่สำคัญสำหรับเรา; ขอเพียงให้เจ้าซื่อสัตย์, และประกาศข่าวอันน่ายินดีแก่ผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลก, หรือท่ามกลางการชุมนุมของคนชั่วร้าย.

ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, พาเจ้ามารวมกันเพื่อสัญญาจะได้เกิดสัมฤทธิผล, เพื่อคนซื่อสัตย์ในบรรดาพวกเจ้าจะได้รับการปกปักรักษาและชื่นชมยินดีด้วยกันในแผ่นดินแห่งมิสซูรี. เรา, พระเจ้า, สัญญากับคนซื่อสัตย์และจะกล่าวเท็จไม่ได้.

เรา, พระเจ้า, เต็มใจ, หากคนหนึ่งคนใดในบรรดาพวกเจ้าปรารถนาจะขี่ม้า, หรือฬ่อ, หรือรถศึก, เขาจะได้รับพรนี้, หากเขาจะรับจากพระหัตถ์พระเจ้า, ด้วยใจที่รู้คุณในสิ่งทั้งปวง.

สิ่งเหล่านี้อยู่ที่เจ้าจะทำตามดุลพินิจและคำแนะนำของพระวิญญาณ.

ดูเถิด, อาณาจักรเป็นของเจ้า. และดูเถิด, และดูสิ, เราอยู่กับคนซื่อสัตย์เสมอ. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.