พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 64


ภาค ๖๔

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงเอ็ลเดอร์ของศาสนจักร, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:211–214). ท่านศาสดาพยากรณ์กำลังเตรียมย้ายไปไฮรัม, โอไฮโอ, เพื่อทำงานของท่านต่อไปในการแปลพระคัมภีร์ไบเบิล, ซึ่งได้พักไว้ขณะที่ท่านอยู่ในมิสซูรี. กลุ่มพี่น้องที่ได้รับบัญชาให้เดินทางไปไซอัน (มิสซูรี) กำลังเตรียมการอย่างแข็งขันที่จะออกเดินทางในเดือนตุลาคม. ในช่วงเวลาที่ทุกคนสาละวนอยู่นี้, พวกเขาได้รับการเปิดเผย.

๑–๑๑, วิสุทธิชนได้รับบัญชาให้อภัยกันและกัน, เกลือกว่าบาปที่ร้ายแรงกว่ายังคงอยู่กับพวกเขา; ๑๒–๒๒, พึงนำคนที่ไม่กลับใจมาอยู่ต่อหน้าศาสนจักร; ๒๓–๒๕, คนที่จ่ายส่วนสิบจะไม่ถูกเผาไหม้ในการเสด็จมาของพระเจ้า; ๒๖–๓๒, วิสุทธิชนได้รับการเตือนเรื่องหนี้สิน; ๓๓–๓๖, คนกบฏจะถูกตัดขาดจากไซอัน; ๓๗–๔๐, ศาสนจักรจะพิพากษาประชาชาติทั้งหลาย; ๔๑–๔๓, ไซอันจะเจริญรุ่งเรือง.

ดูเถิด, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัสกับเจ้าดังนี้, โอ้เจ้าเอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของเรา, เจ้าจงสดับตรับฟัง, และรับความประสงค์ของเราเกี่ยวกับเจ้า.

เพราะตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, เราประสงค์ให้เจ้าชนะโลก; ดังนั้นเราจะมีความสงสารเจ้า.

มีคนเหล่านั้นในบรรดาพวกเจ้าที่ทำบาป; แต่ตามจริงแล้วเรากล่าว, ในครั้งนี้ครั้งเดียว, เพื่อรัศมีภาพของเราเอง, และเพื่อความรอดของจิตวิญญาณทั้งหลาย, เราให้อภัยเจ้าแล้วในบาปของเจ้า.

เราจะเมตตาเจ้า, เพราะเราให้อาณาจักรแก่เจ้า.

และกุญแจทั้งหลายแห่งความลี้ลับต่าง ๆ ของอาณาจักรจะไม่ถูกนำไปจากผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, โดยวิถีทางที่เรากำหนดไว้, ขณะที่เขามีชีวิตอยู่, ตราบเท่าที่เขาปฏิบัติตามศาสนพิธีของเรา.

มีคนเหล่านั้นที่หาโอกาสต่อต้านเขาโดยไม่มีสาเหตุ;

กระนั้นก็ตาม, เขาทำบาป; แต่ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เรา, พระเจ้า, ให้อภัยคนเหล่านั้นที่สารภาพบาปของตนต่อหน้าเราและขออภัย, ผู้มิได้ทำบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย.

สานุศิษย์ของเรา, ในสมัยโบราณ, หาโอกาสต่อต้านกันและมิได้ให้อภัยกันในใจพวกเขา; และเนื่องจากความชั่วนี้พวกเขาจึงทุกข์ทรมานและถูกตีสอนอย่างรุนแรง.

ดังนั้น, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าควรให้อภัยกัน; เพราะคนที่ไม่ให้อภัยความผิดแก่พี่น้องตนย่อมอยู่ในสภาพที่ถูกกล่าวโทษต่อพระพักตร์พระเจ้า; เพราะบาปที่ร้ายแรงกว่ายังคงอยู่กับเขา.

๑๐ เรา, พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ที่เราจะให้อภัย, แต่เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย์ทั้งปวง.

๑๑ และเจ้าควรกล่าวในใจเจ้า—ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินระหว่างข้าพเจ้ากับท่าน, และให้รางวัลท่านตามการกระทำของท่าน.

๑๒ และคนที่หากลับใจจากบาปของเขาไม่, และหาสารภาพมันไม่, เจ้าพึงนำมาอยู่ต่อหน้าศาสนจักร, และพึงกระทำกับเขาดังที่พระคัมภีร์กล่าวแก่เจ้า, ไม่ว่าโดยพระบัญญัติหรือโดยการเปิดเผย.

๑๓ และนี่เจ้าจงทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าจะทรงได้รับการสรรเสริญ—มิใช่เพราะเจ้าไม่ได้ให้อภัย, โดยไม่มีความสงสาร, แต่เพื่อเจ้าจะถูกต้องในสายตาของกฎ, เพื่อเจ้าจะไม่ทำให้คนที่เป็นผู้ให้กฎของเจ้าขุ่นเคือง—

๑๔ ตามจริงแล้วเรากล่าว, เพราะเหตุนี้เจ้าจงทำสิ่งเหล่านี้.

๑๕ ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, โกรธคนที่เคยเป็นผู้รับใช้ของเรา เอซรา บูธ, และผู้รับใช้ของเรา ไอแซค มอร์ลีย์ด้วย, เพราะพวกเขาหารักษากฎไม่, ทั้งบัญญัติก็มิได้รักษา;

๑๖ พวกเขาแสวงหาความชั่วในใจตน, และเรา, พระเจ้า, ยั้งพระวิญญาณของเราไว้. พวกเขากล่าวโทษสิ่งนั้นว่าชั่วทั้งที่ไม่มีความชั่ว; กระนั้นก็ตามเราให้อภัยผู้รับใช้ของเรา ไอแซค มอร์ลีย์แล้ว.

๑๗ และผู้รับใช้ของเรา เอดเวิร์ด พาร์ทริจด้วย, ดูเถิด, เขาทำบาป, และซาตานหมายมั่นจะทำลายจิตวิญญาณเขา; แต่เมื่อทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นที่รู้แก่พวกเขา, และพวกเขากลับใจจากความชั่ว, พวกเขาจะได้รับการให้อภัย.

๑๘ และบัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวว่าเราเห็นสมควรว่าผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ กิลเบิร์ต, หลังจากสองสามสัปดาห์, จะกลับมายังกิจธุระของเขา, และมาสู่การเป็นตัวแทนของเขาในแผ่นดินแห่งไซอัน;

๑๙ และสิ่งนั้นซึ่งเขาเห็นและได้ยินมาจะเป็นที่รู้แก่สานุศิษย์ของเรา, เพื่อพวกเขาจะไม่พินาศ. และเพราะเหตุนี้เราจึงพูดเรื่องเหล่านี้.

๒๐ และอนึ่ง, เรากล่าวแก่เจ้า, เพื่อว่าผู้รับใช้ของเรา ไอแซค มอร์ลีย์ จะไม่ถูกล่อลวงเกินกว่าที่เขาจะสามารถทนได้, และแนะนำผิด ๆ ให้เป็นความเสียหายแก่เจ้า, เราให้คำบัญชาไว้ว่าควรขายบ้านไร่ของเขา.

๒๑ เราไม่ประสงค์ให้ผู้รับใช้ของเรา เฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์ ขายบ้านไร่ของเขา, เพราะเรา, พระเจ้า, ประสงค์จะรักษาที่มั่นในแผ่นดินแห่งเคิร์ทแลนด์, ไว้เป็นเวลาห้าปี, ซึ่งในเวลานั้นเราจะไม่ล้มล้างคนชั่วร้าย, เพื่อโดยการนี้เราจะช่วยบางคนให้รอดได้.

๒๒ และหลังจากวันนั้น, เรา, พระเจ้า, จะไม่ถือว่าคนหนึ่งคนใดผิดที่จะขึ้นไปแผ่นดินแห่งไซอันด้วยใจที่เปิด; เพราะเรา, พระเจ้า, เรียกร้องใจของลูกหลานมนุษย์.

๒๓ ดูเถิด, บัดนี้ เรียกว่าวันนี้จนกว่าการเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษ, และตามจริงแล้วเป็นวันแห่งการเสียสละ, และวันที่เราจะเก็บส่วนสิบจากผู้คนของเรา; เพราะคนที่จ่ายส่วนสิบจะไม่ถูกเผาไหม้ในการเสด็จมาของพระองค์.

๒๔ เพราะหลังจากวันนี้ การเผาไหม้มาถึง—นี่คือการพูดตามวิธีของพระเจ้า—เพราะตามจริงแล้วเรากล่าว, พรุ่งนี้คนจองหองทั้งหมดและคนเหล่านั้นที่ทำชั่วจะเป็นดังตอข้าว; และเราจะเผาพวกเขาให้สิ้น, เพราะเราคือพระเจ้า จอมโยธา; และเราจะไม่ละเว้นคนหนึ่งคนใดที่ยังคงอยู่ในบาบิโลน.

๒๕ ดังนั้น, หากเจ้าเชื่อเรา, เจ้าจะทำงานขณะที่เรียกว่าวันนี้.

๒๖ และหาเป็นการบังควรไม่ที่ผู้รับใช้ของเรา, นูเวล เค. วิทนีย์ และซิดนีย์ กิลเบิร์ต, จะขายร้านของพวกเขาและทรัพย์สินของพวกเขาที่นี่; เพราะสิ่งนี้ไม่ฉลาดจนกว่าพวกที่เหลือของศาสนจักร, ซึ่งยังอยู่ในสถานที่นี้, จะขึ้นไปยังแผ่นดินแห่งไซอัน.

๒๗ ดูเถิด, มีกล่าวไว้ในกฎของเรา, หรือห้าม, มิให้เป็นหนี้ศัตรูของเจ้า;

๒๘ แต่ดูเถิด, มิได้มีกล่าวไว้ในเวลาใดเลยว่าพระเจ้าไม่ควรรับเมื่อพระองค์พอพระทัย, และทรงจ่ายดังที่พระองค์ทรงเห็นว่าดี.

๒๙ ดังนั้น, ในเมื่อเจ้าเป็นตัวแทน, เจ้าอยู่กับธุระของพระเจ้า; และอะไรก็ตามที่เจ้าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นกิจธุระของพระเจ้า.

๓๐ และพระองค์ทรงกำหนดเจ้าให้จัดหาแก่วิสุทธิชนของพระองค์ในวันเวลาสุดท้ายนี้, เพื่อพวกเขาจะได้มรดกในแผ่นดินแห่งไซอัน.

๓๑ และดูเถิด, เรา, พระเจ้า, ประกาศกับเจ้า, และคำของเราแน่นอนและจะไม่ล้มเหลว, ว่าพวกเขาจะได้สิ่งนี้.

๓๒ แต่สิ่งทั้งปวงต้องบังเกิดขึ้นในเวลาของมัน.

๓๓ ดังนั้น, อย่าเบื่อหน่ายในการทำดี, เพราะเจ้ากำลังวางรากฐานของงานอันสำคัญยิ่ง. และจากสิ่งเล็กน้อยบังเกิดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่.

๓๔ ดูเถิด, พระเจ้าทรงเรียกร้องใจและความคิดที่เต็มใจ; และคนเต็มใจและคนเชื่อฟังจะกินสิ่งดีของแผ่นดินแห่งไซอันในวันเวลาสุดท้ายนี้.

๓๕ และคนกบฏจะถูกตัดขาดจากแผ่นดินแห่งไซอัน, และจะถูกส่งออกไป, และจะไม่ได้สืบทอดแผ่นดินเป็นมรดก.

๓๖ เพราะ, ตามจริงแล้ว เรากล่าวว่า คนกบฏมิได้เป็นของเลือดแห่งเอฟราอิม, ดังนั้นพวกเขาจะถูกถอนออกไป.

๓๗ ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, ทำให้ศาสนจักรของเราในวันเวลาสุดท้ายนี้เหมือนกับผู้พิพากษาที่นั่งบนเนินเขา, หรือในสถานที่สูง, เพื่อพิพากษาประชาชาติทั้งหลาย.

๓๘ เพราะเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือผู้อยู่อาศัยของไซอันจะพิพากษาสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับไซอัน.

๓๙ และพวกเขาจะพิสูจน์คนกล่าวเท็จและคนหน้าซื่อใจคด, และคนเหล่านั้นที่มิใช่อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์จะเป็นที่รู้.

๔๐ และแม้แต่อธิการ, ซึ่งเป็นผู้พิพากษา, และที่ปรึกษาของเขา, หากพวกเขาไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์ของตนก็จะถูกกล่าวโทษ, และจะตั้งคนอื่นไว้แทนที่พวกเขา.

๔๑ เพราะ, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่าไซอันจะเจริญรุ่งเรือง, และรัศมีภาพของพระเจ้าจะอยู่บนนาง;

๔๒ และนางจะเป็นธงสัญญาณแก่ผู้คน, และจะมาสู่นางจากทุกประชาชาติภายใต้ฟ้าสวรรค์.

๔๓ และวันนั้นจะมาถึงเมื่อประชาชาติทั้งหลายของแผ่นดินโลกจะตัวสั่นเนื่องจากนาง, และจะเกรงกลัวเนื่องจากคนที่น่าสะพรึงกลัวของนาง. พระเจ้ารับสั่งไว้ดังนี้. เอเมน.