พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 100


ภาค ๑๐๐

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ และซิดนีย์ ริกดัน, ที่เพอร์ริสเบิร์ก, รัฐนิวยอร์ก, วันที่ ๑๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:416, 419–421). พี่น้องชายทั้งสองคน, โดยที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวมาหลายวัน, รู้สึกเป็นห่วงพวกเขา.

๑–๔, โจเซฟกับซิดนีย์ต้องสั่งสอนพระกิตติคุณเพื่อความรอดของจิตวิญญาณทั้งหลาย; ๕–๘, จะให้มันแก่พวกเขาในโมงนั้นนั่นเองสิ่งที่พวกเขาควรกล่าว; ๙–๑๒, ซิดนีย์ต้องเป็นกระบอกเสียงและโจเซฟต้องเป็นผู้เปิดเผยและมีพลังในประจักษ์พยาน; ๑๓–๑๗, พระเจ้าจะทรงยกผู้คนบริสุทธิ์ขึ้น, และคนที่เชื่อฟังจะได้รับการช่วยให้รอด.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้กับเจ้า, เพื่อนของเรา ซิดนีย์ กับโจเซฟ, ครอบครัวของเจ้าสบายดี; พวกเขาอยู่ในมือเรา, และเราจะจัดการกับพวกเขาดังที่เราเห็นว่าดี; เพราะในเรามีอำนาจทั้งมวล.

ฉะนั้น, จงตามเรามา, และฟังคำแนะนำซึ่งเราจะให้แก่เจ้า.

ดูเถิด, และดูสิ, เรามีผู้คนมากในสถานที่นี้, ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบ; และประตูที่ให้ประสิทธิผลจะเปิดในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบในแผ่นดินนี้ทางตะวันออก.

ฉะนั้น, เรา, พระเจ้า, ยอมให้เจ้ามายังสถานที่นี้; เพราะเราเห็นสมควรดังนั้นเพื่อความรอดของจิตวิญญาณ.

ฉะนั้น, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, จงเปล่งเสียงของเจ้าแก่ผู้คนเหล่านี้; จงพูดความนึกคิดที่เราจะใส่ไว้ในใจเจ้า, และเจ้าจะไม่ถูกทำให้จำนนต่อหน้าคน;

เพราะจะให้มันแก่เจ้าในโมงนั้นนั่นเอง, แท้จริงแล้ว, ในชั่วขณะนั้นนั่นเอง, สิ่งที่เจ้าจะกล่าว.

แต่บัญญัติข้อหนึ่งเราให้แก่เจ้า, ว่าเรื่องใดก็ตามที่เจ้าประกาศ เจ้าจะประกาศในนามของเรา, ในความสำรวมแห่งใจ, ในวิญญาณแห่งความอ่อนโยน, ในสิ่งทั้งปวง.

และเราให้สัญญานี้แก่เจ้า, ว่าตราบเท่าที่เจ้าทำสิ่งนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะฉายออกไปในการรับสั่งคำพยานต่อสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เจ้าจะกล่าว.

และเราเห็นสมควรว่าเจ้า, ผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์, ควรเป็นกระบอกเสียงแก่ผู้คนเหล่านี้; แท้จริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เราจะแต่งตั้งเจ้าสู่การเรียกนี้, แม้ให้เป็นกระบอกเสียงแก่ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ.

๑๐ และเราจะให้อำนาจแก่เขาเพื่อจะมีพลังในประจักษ์พยาน.

๑๑ และเราจะให้อำนาจแก่เจ้าเพื่อจะมีพลังในการอรรถาธิบายพระคัมภีร์ทั้งหมด, เพื่อเจ้าจะเป็นกระบอกเสียงให้เขา, และเขาจะเป็นผู้เปิดเผยให้เจ้า, เพื่อเจ้าจะรู้ความแน่นอนในสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับเรื่องของอาณาจักรเราบนแผ่นดินโลก.

๑๒ ฉะนั้น, เจ้าจงเดินทางต่อไปและให้ใจเจ้าชื่นชมยินดี; เพราะดูเถิด, และดูสิ, เราอยู่กับเจ้าแม้จนกว่าชีวิตจะหาไม่.

๑๓ และบัดนี้ เราให้คำแก่เจ้าเกี่ยวกับไซอัน. ไซอันจะได้รับการไถ่, ถึงแม้นางจะถูกตีสอนชั่วระยะเวลาไม่นาน.

๑๔ พี่น้องของเจ้า, ผู้รับใช้ของเรา ออร์สัน ไฮด์ กับจอห์น กูลด์, อยู่ในมือเรา; และตราบเท่าที่พวกเขารักษาบัญญัติของเราพวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอด.

๑๕ ฉะนั้น, ให้ใจเจ้าสบาย; เพราะสิ่งทั้งปวงจะร่วมกันส่งผลเพื่อความดีต่อคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรง, และเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์ของศาสนจักร.

๑๖ เพราะเราจะยกผู้คนบริสุทธิ์กลุ่มหนึ่งขึ้นสำหรับเรา, ผู้จะรับใช้เราในความชอบธรรม;

๑๗ และทุกคนที่เรียกหาพระนามของพระเจ้า, และรักษาพระบัญญัติของพระองค์, จะได้รับการช่วยให้รอด. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.