พระคัมภีร์
ลำดับเหตุการณ์ในเล่ม


ลำดับเหตุการณ์ในเล่ม

เวลา

สถานที่

ภาค

๑๘๒๓

กันยายน

แมนเชสเตอร์, รัฐนิวยอร์ก

๑๘๒๘

กรกฎาคม

ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

ฤดูร้อน

ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

๑๐

๑๘๒๙

กุมภาพันธ์

ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

มีนาคม

ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

เมษายน

ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

, , ,

พฤษภาคม

ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

๑๑, ๑๒, ๑๓

มิถุนายน

เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก

๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘

๑๘๓๐

มีนาคม

แมนเชสเตอร์, รัฐนิวยอร์ก

๑๙

เมษายน

เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก

๒๐*, ๒๑

เมษายน

แมนเชสเตอร์, รัฐนิวยอร์ก

๒๒, ๒๓

กรกฎาคม

ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

๒๔, ๒๕, ๒๖

สิงหาคม

ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

๒๗

กันยายน

เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก

๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑

ตุลาคม

เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก

๓๒*, ๓๓

พฤศจิกายน

เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก

๓๔

ธันวาคม

เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก

๓๕, ๓๖, ๓๗

๑๘๓๑

มกราคม

เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก

๓๘, ๓๙, ๔๐

กุมภาพันธ์

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔

มีนาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙

พฤษภาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๕๐

พฤษภาคม

ธอมพ์สัน, รัฐโอไฮโอ

๕๑

มิถุนายน

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖

กรกฎาคม

ไซอัน, เทศมณฑลแจ๊คสัน, รัฐมิสซูรี

๕๗

สิงหาคม

ไซอัน, เทศมณฑลแจ๊คสัน, รัฐมิสซูรี

๕๘, ๕๙, ๖๐

สิงหาคม

ริมแม่น้ำมิสซูรี, รัฐมิสซูรี

๖๑, ๖๒

สิงหาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๖๓

กันยายน

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๖๔

ตุลาคม

ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ

๖๕

ตุลาคม

ออเรนจ์, รัฐโอไฮโอ

๖๖

พฤศจิกายน

ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ

, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๑๓๓

พฤศจิกายน

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๗๐

ธันวาคม

ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ

๗๑

ธันวาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๗๒

๑๘๓๒

มกราคม

ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ

๗๓, ๗๔

มกราคม

แอมเฮิร์สต์, รัฐโอไฮโอ

๗๕

กุมภาพันธ์

ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ

๗๖

มีนาคม

ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ

๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑

เมษายน

เทศมณฑลแจ๊คสัน, รัฐมิสซูรี

๘๒, ๘๓

เมษายน

อินดิเพนเดนซ์, รัฐมิสซูรี

๘๓

สิงหาคม

ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ

๙๙

กันยายน

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๘๔

พฤศจิกายน

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๘๕

ธันวาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๘๖, ๘๗*, ๘๘

๑๘๓๓

กุมภาพันธ์

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๘๙

มีนาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๙๐, ๙๑, ๙๒

พฤษภาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๙๓, ๙๔

มิถุนายน

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๙๕, ๙๖

สิงหาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๙๗, ๙๘

ตุลาคม

เพอร์ริสเบิร์ก, รัฐนิวยอร์ก

๑๐๐

ธันวาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๐๑

๑๘๓๔

กุมภาพันธ์

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๐๒, ๑๐๓

เมษายน

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๐๔*

มิถุนายน

แม่น้ำฟิชชิงก์, รัฐมิสซูรี

๑๐๕

พฤศจิกายน

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๐๖

๑๘๓๕

มีนาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๐๗

สิงหาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๓๔

ธันวาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๐๘

๑๘๓๖

มกราคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๓๗

มีนาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๐๙

เมษายน

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๑๐

สิงหาคม

เซเล็ม, รัฐแมสซาชูเซตส์

๑๑๑

๑๘๓๗

กรกฎาคม

เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ

๑๑๒

๑๘๓๘

มีนาคม

ฟาร์เวสท์, รัฐมิสซูรี

๑๑๓*

เมษายน

ฟาร์เวสท์, รัฐมิสซูรี

๑๑๔, ๑๑๕

พฤษภาคม

สปริงก์ฮิลล์, เทศมณฑลเดวีส, รัฐมิสซูรี

๑๑๖

กรกฎาคม

ฟาร์เวสท์, รัฐมิสซูรี

๑๑๗, ๑๑๘, ๑๑๙, ๑๒๐

๑๘๓๙

มีนาคม

คุกลิเบอร์ตี้, เทศมณฑลเคลย์, รัฐมิสซูรี

๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓

๑๘๔๑

มกราคม

นอวู, รัฐอิลลินอยส์

๑๒๔

มีนาคม

นอวู, รัฐอิลลินอยส์

๑๒๕

กรกฎาคม

นอวู, รัฐอิลลินอยส์

๑๒๖

๑๘๔๒

กันยายน

นอวู, รัฐอิลลินอยส์

๑๒๗, ๑๒๘

๑๘๔๓

กุมภาพันธ์

นอวู, รัฐอิลลินอยส์

๑๒๙

เมษายน

เรมัส, รัฐอิลลินอยส์

๑๓๐

พฤษภาคม

เรมัส, รัฐอิลลินอยส์

๑๓๑

กรกฎาคม

นอวู, รัฐอิลลินอยส์

๑๓๒

๑๘๔๔

มิถุนายน

นอวู, รัฐอิลลินอยส์

๑๓๕

๑๘๔๗

มกราคม

วินเทอร์ ควอเตอร์ส (ปัจจุบันอยู่ในรัฐเนบราสกา)

๑๓๖

๑๘๙๐

ตุลาคม

ซอลท์เลค ซิตี้, รัฐยูทาห์

ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ—๑

๑๙๑๘

ตุลาคม

ซอลท์เลค ซิตี้, รัฐยูทาห์

๑๓๘

๑๙๗๘

มิถุนายน

ซอลท์เลค ซิตี้, รัฐยูทาห์

ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ—๒

  • ณ สถานที่หรือใกล้สถานที่ซึ่งระบุไว้.