พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 105


ภาค ๑๐๕

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่แม่น้ำฟิชิง, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๒๒ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๔ (History of the Church, 2:108–111). ความรุนแรงของกลุ่มคนร้ายที่มีต่อวิสุทธิชนในมิสซูรีได้เพิ่มขึ้น, และกลุ่มที่มีการจัดตั้งแล้วจากเทศมณฑลหลายแห่งประกาศเจตนารมณ์ของพวกเขาที่จะทำลายผู้คน. ท่านศาสดาพยากรณ์มาจากเคิร์ทแลนด์ เป็นหัวหน้าของกลุ่มที่รู้จักกันในนามค่ายไซอัน, โดยนำเสื้อผ้าและสัมภาระมา. ขณะที่กลุ่มนี้ตั้งค่ายบนฝั่งแม่น้ำฟิชิง, ท่านศาสดาพยากรณ์ก็ได้รับการเปิดเผย.

๑–๕, จะเสริมสร้างไซอันให้สอดคล้องกับกฎซีเลสเชียล; ๖–๑๓, การไถ่ไซอันล่าช้าออกไปชั่วระยะเวลาไม่นาน; ๑๔–๑๙, พระเจ้าจะทรงต่อสู้ในการรบของไซอัน; ๒๐–๒๖, วิสุทธิชนต้องมีปัญญาและไม่โอ้อวดในงานยิ่งใหญ่ขณะที่พวกเขามารวมกัน; ๒๗–๓๐, ควรซื้อที่ดินในแจ๊คสันและในบริเวณเทศมณฑลรอบ ๆ ที่นั่น; ๓๑–๓๔, เอ็ลเดอร์ต้องได้รับเอ็นดาวเม้นท์ที่พระนิเวศน์ของพระเจ้าในเคิร์ทแลนด์; ๓๕–๓๗, วิสุทธิชนที่ได้รับเรียกและได้รับเลือกด้วยจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์; ๓๘–๔๑, วิสุทธิชนต้องชูธงแห่งสันติภาพต่อโลก.

ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าผู้มาร่วมชุมนุมกันว่าเจ้าจะเรียนรู้ความประสงค์ของเราเกี่ยวกับการไถ่ผู้คนที่ทุกข์ยากของเรา—

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, หากมิใช่เพราะการล่วงละเมิดของผู้คนของเรา, โดยพูดเกี่ยวกับศาสนจักรและมิใช่ตัวบุคคล, พวกเขาก็น่าจะได้รับการไถ่แล้ว แม้บัดนี้.

แต่ดูเถิด, พวกเขามิได้เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังสิ่งซึ่งเราเรียกร้องจากมือพวกเขา, แต่เต็มไปด้วยความชั่วนานัปการ, และไม่แบ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขา, ให้คนจนและคนเป็นทุกข์ในบรรดาพวกเขา, ดังวิสุทธิชนพึงกระทำ;

และไม่พร้อมใจกันตามเอกภาพซึ่งกฎของอาณาจักรซีเลสเชียลเรียกร้อง;

และจะเสริมสร้างไซอันไม่ได้ เว้นแต่โดยหลักธรรมแห่งกฎของอาณาจักรซีเลสเชียล; มิฉะนั้น เรารับนางไว้กับตัวเราไม่ได้.

และผู้คนของเราจำต้องถูกตีสอนจนกว่าพวกเขาจะเรียนรู้การเชื่อฟัง, หากจำเป็น, โดยสิ่งซึ่งพวกเขาทนทุกข์.

เราหาพูดเกี่ยวกับคนเหล่านั้นไม่ที่เรากำหนดไว้ให้นำผู้คนของเรา, ผู้ที่เป็นเอ็ลเดอร์พวกแรกแห่งศาสนจักรของเรา, เพราะมิใช่พวกเขาทุกคนที่อยู่ภายใต้การกล่าวโทษนี้;

แต่เราพูดเกี่ยวกับหน่วยต่าง ๆ ของศาสนจักรของเราที่อื่น—มีหลายคนจะกล่าวว่า : พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาอยู่ไหนเล่า ? ดูเถิด, พระองค์จะทรงปลดปล่อยพวกเขาในเวลาแห่งความทุกข์ร้อน, มิฉะนั้น เราทั้งหลายจะไม่ขึ้นไปยังไซอัน, และจะเก็บเงินตราของเราไว้.

ฉะนั้น, ผลจากการล่วงละเมิดของผู้คนของเรา, เราเห็นสมควรว่าเอ็ลเดอร์ของเราจะรอชั่วระยะเวลาไม่นานเพื่อการไถ่ไซอัน—

๑๐ เพื่อตัวพวกเขาจะพร้อม, และเพื่อผู้คนของเราจะได้รับการสอนอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น, และมีประสบการณ์, และรู้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่ของพวกเขา, และสิ่งซึ่งเราเรียกร้องจากมือพวกเขา.

๑๑ และนี่จะเกิดขึ้นไม่ได้จนกว่าเอ็ลเดอร์ของเราจะได้รับการประสาทพรด้วยอำนาจจากเบื้องบน.

๑๒ เพราะดูเถิด, เราเตรียมการประสาทพรและพรอันยิ่งใหญ่ที่จะเทลงมาให้พวกเขา, ตราบเท่าที่พวกเขาซื่อสัตย์และดำเนินต่อไปในความนอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา.

๑๓ ฉะนั้น เราเห็นสมควรว่าเอ็ลเดอร์ของเราจะรอชั่วระยะเวลาไม่นาน, เพื่อการไถ่ไซอัน.

๑๔ เพราะดูเถิด, เราไม่เรียกร้องจากมือพวกเขาให้ต่อสู้ในการรบของไซอัน; เพราะ, ดังที่เรากล่าวในบัญญัติข้อก่อน, แม้ดังนั้นเราจะทำให้เกิดสัมฤทธิผล—เราจะสู้รบให้เจ้า.

๑๕ ดูเถิด, เราส่งผู้ทำลายออกไปทำลายและทำให้ศัตรูของเราย่อยยับ; และไม่กี่ปีจากนี้ไปพวกเขาจะไม่หลงเหลือไว้ให้มรดกของเราแปดเปื้อน, และให้ลบหลู่นามของเราบนผืนแผ่นดินทั้งหลายซึ่งเราอุทิศไว้เพื่อการรวมวิสุทธิชนของเรา.

๑๖ ดูเถิด, เราบัญชาผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, ให้กล่าวแก่กำลังของครัวเรือนเรา, แม้นักรบของเรา, คนหนุ่มของเรา, และผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน, ให้มารวมกันเพื่อการไถ่ผู้คนของเรา, และทำลายล้างหอสูงของศัตรูเรา, และทำให้ยามของพวกเขากระจัดกระจาย;

๑๗ แต่กำลังของครัวเรือนเรามิได้สดับฟังถ้อยคำของเรา.

๑๘ แต่ตราบเท่าที่มีคนเหล่านั้นที่สดับฟังถ้อยคำของเราแล้ว, เราเตรียมพรและการประสาทพรไว้ให้พวกเขา, หากพวกเขาซื่อสัตย์ต่อไป.

๑๙ เราได้ยินคำสวดอ้อนวอนของพวกเขา, และจะรับเครื่องถวายของพวกเขา; และเราเห็นสมควรว่าพวกเขาจะถูกนำมาไกลถึงเพียงนี้ เพื่อการทดลองศรัทธาของพวกเขา.

๒๐ และบัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, บัญญัติข้อหนึ่งเราให้แก่เจ้า, ว่ามากเท่าที่ขึ้นมาที่นี่, ผู้ที่จะอยู่ได้ในภูมิภาคโดยรอบ, ก็ให้พวกเขาอยู่;

๒๑ และคนเหล่านั้นที่อยู่ไม่ได้, ผู้ที่มีครอบครัวทางทิศตะวันออก, ก็ให้พวกเขายังอยู่ที่นั่นชั่วระยะเวลาไม่นาน, ตราบเท่าที่ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ จะกำหนดแก่พวกเขา;

๒๒ เพราะเราจะแนะนำเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้, และสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาจะกำหนดให้พวกเขาจะเกิดสัมฤทธิผล.

๒๓ และให้ผู้คนทั้งปวงของเราผู้ที่พำนักในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบซื่อสัตย์ให้มาก, และสวดอ้อนวอนให้มาก, และนอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา, และหาเปิดเผยสิ่งซึ่งเราเปิดเผยให้พวกเขาไม่, จนกว่าจะเป็นปรีชาญาณในเราที่สิ่งเหล่านั้นจะได้รับการเปิดเผย.

๒๔ อย่าพูดถึงการพิพากษา, ทั้งอย่าโอ้อวดถึงศรัทธาหรืองานยิ่งใหญ่, แต่จงค่อย ๆ มารวมกัน, ให้มากเท่าที่จะมากได้ในภูมิภาคหนึ่ง, โดยสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้คน;

๒๕ และดูเถิด, เราจะให้ความโปรดปรานและความชื่นชอบแก่เจ้าในสายตาพวกเขา, เพื่อเจ้าจะอยู่ในสันติสุขและความปลอดภัย, ขณะที่เจ้ากล่าวแก่ผู้คนว่า : จงดำเนินการพิพากษาและความยุติธรรมแก่พวกเราตามกฎ, และชดใช้ความผิดที่พวกเราได้รับ.

๒๖ บัดนี้, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, เพื่อนทั้งหลายของเรา, ในวิธีนี้ เจ้าจะพบความโปรดปรานในสายตาของผู้คน, จนกว่ากองทัพของอิสราเอลจะใหญ่ยิ่งนัก.

๒๗ และเราจะทำให้ใจของผู้คนอ่อนลง, ดังที่เราทำกับใจของฟาโรห์, เป็นครั้งคราว, จนกว่าผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และเอ็ลเดอร์ของเรา, ผู้ที่เรากำหนดไว้, จะมีเวลารวมกำลังของครัวเรือนเรา,

๒๘ และจะส่งบุรุษผู้มีปัญญา, ไปทำสิ่งซึ่งเราบัญชาไว้ให้สำเร็จเกี่ยวกับการซื้อที่ดินทั้งหมดในเทศมณฑลแจ๊คสันเท่าที่จะซื้อได้, และในเทศมณฑลใกล้เคียงโดยรอบ.

๒๙ เพราะเป็นความประสงค์ของเราที่จะซื้อที่ดินเหล่านี้; และหลังจากซื้อแล้ววิสุทธิชนของเราจะเข้าครอบครอง ตามกฎแห่งการอุทิศถวายซึ่งเราให้ไว้.

๓๐ และหลังจากซื้อที่ดินเหล่านี้แล้ว, เราจะถือว่ากองทัพของอิสราเอลไม่มีความผิดในการเข้าไปครอบครองแผ่นดินของพวกเขาเอง, ซึ่งพวกเขาซื้อมาก่อนหน้านี้ด้วยเงินตราของตน, และในการทำลายล้างหอสูงของศัตรูเราที่อาจโจมตีพวกเขาอยู่, และทำให้ยามของพวกเขากระจัดกระจาย, และแก้แค้นศัตรูของเราให้แก่เราจนถึงอนุชนรุ่นที่สามและที่สี่ของพวกเขาที่ชังเรา.

๓๑ แต่ก่อนอื่นให้กองทัพของเราทวีความเกรียงไกรยิ่งขึ้นไปอีก, และพึงชำระมันให้บริสุทธิ์ต่อหน้าเรา, เพื่อมันจะเฉิดฉันดังดวงอาทิตย์, และกระจ่างดังดวงจันทร์, และเพื่อธงทิวของนางจะน่าสะพรึงกลัวต่อประชาชาติทั้งปวง;

๓๒ เพื่อบรรดาอาณาจักรของโลกนี้จะจำนนที่จะยอมรับว่าโดยแท้แล้วอาณาจักรของไซอันคืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าของเราและพระคริสต์ของพระองค์; ฉะนั้น, ให้เราทั้งหลายขึ้นอยู่กับกฎของนาง.

๓๓ ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เราเห็นสมควรว่าเอ็ลเดอร์พวกแรกแห่งศาสนจักรของเราจะได้รับการประสาทพรของพวกเขาจากเบื้องบนในบ้านของเรา, ซึ่งเราบัญชาให้สร้างแด่นามเราในแผ่นดินแห่งเคิร์ทแลนด์.

๓๔ และให้บัญญัติเหล่านั้นซึ่งเราให้ไว้เกี่ยวกับไซอันและกฎของนางนำไปปฏิบัติและเกิดสัมฤทธิผล, หลังจากการไถ่ของนาง.

๓๕ มีวันแห่งการเรียกมาแล้ว, แต่เวลามาถึงสำหรับวันแห่งการเลือก; และให้คนเหล่านั้นที่มีค่าควรได้รับเลือก.

๓๖ และจะให้คนเหล่านั้นที่ได้รับเลือกเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้รับใช้ของเรา, โดยเสียงของพระวิญญาณ; และพวกเขาจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์;

๓๗ และตราบเท่าที่พวกเขาทำตามคำแนะนำซึ่งพวกเขาได้รับ, หลังจากนั้นหลายวันพวกเขาจะมีอำนาจทำสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับไซอันให้สำเร็จ.

๓๘ และอนึ่งเรากล่าวแก่เจ้า, จงวิงวอนขอสันติภาพ, ไม่เพียงจากผู้คนที่ทุบตีเจ้า, แต่จากผู้คนทั้งปวงด้วย;

๓๙ และชูธงสัญญาณแห่งสันติภาพ, และออกประกาศแห่งสันติภาพไปถึงสุดแดนแผ่นดินโลก;

๔๐ และยื่นข้อเสนอเพื่อสันติภาพแก่คนเหล่านั้นที่ทุบตีเจ้า, ตามเสียงของพระวิญญาณซึ่งอยู่ในเจ้า, และสิ่งทั้งปวงจะร่วมกันส่งผลเพื่อความดีของเจ้า.

๔๑ ฉะนั้น, จงซื่อสัตย์; และดูเถิด, และดูสิ, เราอยู่กับเจ้าแม้จนกว่าชีวิตจะหาไม่. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.