พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 3


ภาค ๓

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ฮาร์โมนีย์, เพนน์ซิลเวเนีย, เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๒๘, เกี่ยวกับการสูญเสียต้นฉบับงานแปลส่วนแรกของพระคัมภีร์มอรมอน ๑๑๖ หน้า, ซึ่งเรียกว่าหนังสือของลีไฮ. ท่านศาสดาพยากรณ์ยินยอมให้มาร์ติน แฮร์ริส นำเอกสารดังกล่าวออกไปจากความอารักขาของท่านด้วยความลังเลใจ, ขณะนั้นมาร์ติน แฮร์ริส เป็นผู้จดคำแปลพระคัมภีร์มอรมอนในช่วงเวลาสั้น ๆ ระยะหนึ่ง. การเปิดเผยนี้ประทานผ่านอูริมและทูมมิม. (History of the Church, 1:21–23.) (ดู ภาค ๑๐.)

๑–๔, วิถีของพระเจ้าเป็นหนึ่งรอบนิรันดร์; ๕–๑๕, โจเซฟ สมิธ ต้องกลับใจ มิเช่นนั้นจะสูญเสียของประทานแห่งการแปล; ๑๖–๒๐, พระคัมภีร์มอรมอนปรากฏออกมาเพื่อช่วยพงศ์พันธุ์ของลีไฮ.

งาน, และแผนการ, และจุดประสงค์ทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าจะล้มเหลวไม่ได้, ทั้งสิ่งเหล่านี้จะไร้ผลไม่ได้.

เพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงดำเนินในวิถีที่คดเคี้ยว, ทั้งพระองค์ไม่ทรงเลี้ยวไปทางขวามือหรือทางซ้าย, ทั้งพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงจากที่พระองค์ตรัสไว้, ฉะนั้นทางของพระองค์จึงตรง, และวิถีของพระองค์จึงเป็นหนึ่งรอบนิรันดร์.

จงจำไว้, จำไว้ว่ามิใช่งานของพระผู้เป็นเจ้าที่ล้มเหลว, แต่งานของมนุษย์;

เพราะแม้ว่ามนุษย์จะรับการเปิดเผยหลายประการ, และมีพลังที่จะทำงานยิ่งใหญ่หลายอย่าง, แต่หากเขาโอ้อวดในพละกำลังของตนเอง, และถือว่าคำแนะนำของพระผู้เป็นเจ้าไร้ค่า, และคล้อยตามความประสงค์และความปรารถนาอันเป็นตัณหาของตนเอง, เขาต้องตกและก่อการแก้แค้นของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมให้เกิดกับเขา.

ดูเถิด, เจ้าได้รับการฝากฝังสิ่งเหล่านี้, แต่คำบัญชาที่เจ้าได้รับเคร่งครัดอะไรเช่นนั้น; และจงนึกถึงสัญญาซึ่งทำไว้กับเจ้าด้วย, ตราบใดที่เจ้ามิได้ล่วงละเมิดคำบัญชาเหล่านั้น.

และดูเถิด, เจ้าล่วงละเมิดพระบัญชาและกฎของพระผู้เป็นเจ้าบ่อยเพียงไร, และดำเนินตามการชักนำของมนุษย์.

เพราะ, ดูเถิด, เจ้าไม่ควรกลัวมนุษย์ยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้า. ถึงแม้มนุษย์จะถือว่าคำแนะนำของพระผู้เป็นเจ้าไร้ค่า, และดูหมิ่นพระวจนะของพระองค์—

แต่เจ้าน่าจะซื่อสัตย์; และพระองค์ก็จะทรงยื่นพระพาหุของพระองค์มาค้ำจุนเจ้าให้ต้านทานลูกดอกไฟทั้งปวงของปฏิปักษ์; และพระองค์ก็จะประทับอยู่กับเจ้าในความทุกข์ร้อนทุกครั้ง.

ดูเถิด, เจ้าคือโจเซฟ, และเจ้าได้รับเลือกให้ทำงานของพระเจ้า, แต่เพราะการล่วงละเมิด, หากเจ้าไม่ระวังเจ้าจะตก.

๑๐ แต่จงจำไว้, พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตา; ฉะนั้น, จงกลับใจจากสิ่งที่เจ้าทำไปซึ่งตรงกันข้ามกับคำบัญชาซึ่งเราให้เจ้า, และเจ้ายังได้รับเลือกอยู่, และได้รับเรียกมายังงานอีก;

๑๑ เว้นแต่เจ้าจะทำการนี้, เจ้าจะถูกปล่อยไปและกลับเป็นดังคนอื่น ๆ, และไม่มีของประทานอีกต่อไป.

๑๒ และเมื่อเจ้ามอบสิ่งซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานการมองเห็นและพลังให้เจ้าแปลแล้ว, เจ้ามอบสิ่งซึ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในมือของคนชั่วร้าย,

๑๓ ผู้ถือว่าคำแนะนำของพระผู้เป็นเจ้าไร้ค่า, และผิดคำสัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งทำไว้ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, และพึ่งการวินิจฉัยของเขาเอง และโอ้อวดปัญญาของเขาเอง.

๑๔ และนี่เป็นเหตุผลที่เจ้าสูญเสียสิทธิพิเศษของเจ้าชั่วระยะหนึ่ง—

๑๕ เพราะเจ้ายอมให้คำแนะนำของผู้นำทางเจ้าถูกเหยียบย่ำตั้งแต่ต้น.

๑๖ กระนั้นก็ตาม, งานของเราจะออกไป, เพราะความรู้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดองค์หนึ่งมาถึงโลก, โดยผ่านประจักษ์พยานของชาวยิวฉันใด, แม้ฉันนั้นความรู้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดองค์หนึ่งจะมาถึงผู้คนของเรา—

๑๗ และถึงชาวนีไฟ, และชาวเจคอบ, และชาวโจเซฟ, และชาวโซรัม, โดยผ่านประจักษ์พยานของบรรพบุรุษพวกเขา—

๑๘ และประจักษ์พยานนี้จะมาถึงความรู้ของชาวเลมัน, และชาวเลมิวเอล, และชาวอิชมาเอล, ผู้เสื่อมโทรมอยู่ในความไม่เชื่อเพราะความชั่วช้าสามานย์ของบรรพบุรุษพวกเขา, ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงยอมให้ทำลายพี่น้องของพวกเขา ชาวนีไฟ, เพราะความชั่วช้าสามานย์ของคนเหล่านี้และความน่าชิงชังของคนเหล่านี้.

๑๙ และเพื่อจุดประสงค์นี้เอง แผ่นจารึกเหล่านี้จึงได้รับการปกปักรักษาไว้, ซึ่งมีบันทึกเหล่านี้—เพื่อสัญญาของพระเจ้าจะได้เกิดสัมฤทธิผล, ซึ่งพระองค์ทรงทำไว้กับผู้คนของพระองค์;

๒๐ และเพื่อชาวเลมันจะได้เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษของพวกเขา, และเพื่อพวกเขาจะได้รู้ถึงสัญญาของพระเจ้า, และเพื่อพวกเขาจะเชื่อพระกิตติคุณและวางใจในคุณงามความดีของพระเยซูคริสต์, และรุ่งโรจน์โดยศรัทธาในพระนามของพระองค์, และเพื่อโดยการกลับใจของพวกเขา พวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอด. เอเมน.