พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 4


ภาค ๔

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงบิดาท่าน, โจเซฟ สมิธ, ซีเนียร์, ที่ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย, เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:28).

๑–๔, การรับใช้อย่างกล้าหาญช่วยผู้ปฏิบัติศาสนกิจของพระเจ้าให้รอด; ๕–๖, คุณลักษณะอย่างพระผู้เป็นเจ้าทำให้คนเหล่านั้นมีคุณสมบัติสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ; , สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าต้องมีการแสวงหา.

บัดนี้ ดูเถิด, งานอัศจรรย์กำลังจะออกมาในบรรดาลูกหลานมนุษย์.

ฉะนั้น, โอ้เจ้าที่เริ่มในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า, จงดูว่าเจ้ารับใช้พระองค์ด้วยสุดใจ, พลัง, ความนึกคิด และพละกำลังของเจ้า, เพื่อเจ้าจะยืนอย่างปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าในวันสุดท้าย.

ฉะนั้น, หากเจ้ามีความปรารถนาจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ได้รับเรียกมายังงาน;

เพราะดูเถิด ทุ่งขาวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว; และดูสิ, คนที่ยื่นเคียวเข้ามาด้วยเรี่ยวแรงของเขา, คนคนนั้นย่อมสะสมไว้เพื่อเขาจะหาพินาศไม่, แต่นำความรอดมาสู่จิตวิญญาณของเขา;

และศรัทธา, ความหวัง, จิตกุศลและความรัก, โดยดวงตาที่เห็นแก่รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว, ย่อมทำให้เขาสมกับงาน.

จงนึกถึงศรัทธา, คุณธรรม, ความรู้, ความยับยั้งตน, ความอดทน, ความกรุณาฉันพี่น้อง, ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า, จิตกุศล, ความนอบน้อม, ความขยันหมั่นเพียร.

ขอ, และเจ้าจะได้รับ; เคาะ, และจะเปิดมันให้เจ้า. เอเมน.