พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 74


ภาค ๗๔

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนมกราคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:242). ท่านศาสดาพยากรณ์เขียนว่า : “เมื่อได้รับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงก่อนหน้านี้ [คพ. ๗๓], ข้าพเจ้าเริ่มการแปลพระคัมภีร์อีกครั้ง, และทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรจนก่อนการประชุมใหญ่เล็กน้อย, ซึ่งจะประชุมกันในวันที่ ๒๕ ของเดือนมกราคม. ในช่วงเวลานี้ข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยดังต่อไปนี้อีกด้วย, ซึ่งเป็นคำอธิบายสาส์นฉบับที่หนึ่งถึงชาวโครินธ์, บทที่ ๗, ข้อ ๑๔” (History of the Church, 1:242).

๑–๕, เปาโลแนะนำศาสนจักรในวันเวลาของท่านไม่ให้รักษากฎของโมเสส; ๖–๗, เด็กเล็ก ๆ บริสุทธิ์และได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยผ่านการชดใช้.

เพราะสามีที่ไม่เชื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยภรรยา, และภรรยาที่ไม่เชื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยสามี; มิฉะนั้น ลูก ๆ ของเจ้าไม่สะอาด, แต่บัดนี้พวกเขาบริสุทธิ์.

บัดนี้, ในวันเวลาของอัครสาวกมีกฎแห่งการเข้าสุหนัตในบรรดาชาวยิวทั้งปวงผู้มิได้เชื่อในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์.

และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ เกิดการขัดแย้งใหญ่หลวงในบรรดาผู้คนเกี่ยวกับกฎแห่งการเข้าสุหนัต, เพราะสามีที่ไม่เชื่อปรารถนาให้ลูก ๆ ของเขาเข้าสุหนัตและมาอยู่ภายใต้กฎของโมเสส, ซึ่งกฎนั้นเกิดสัมฤทธิผลแล้ว.

และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือลูก ๆ, โดยที่ได้รับการเลี้ยงดูให้อยู่ภายใต้กฎของโมเสส, จึงเอาใจใส่ประเพณีบรรพบุรุษของพวกเขา และหาได้เชื่อพระกิตติคุณของพระคริสต์ไม่, ซึ่งในการนี้พวกเขากลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์.

ดังนั้น, เพราะเหตุนี้อัครสาวกจึงเขียนถึงศาสนจักร, โดยให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่พวกเขา, มิใช่จากพระเจ้า, แต่จากตัวท่าน, ว่าคนที่เชื่อไม่ควรแต่งงานกับคนไม่เชื่อ; เว้นแต่กฎของโมเสสจะถูกยกเลิกในบรรดาพวกเขา,

เพื่อลูก ๆ ของพวกเขาจะยังอยู่โดยปราศจากการเข้าสุหนัต; และเพื่อประเพณีจะได้ยกเลิกไป, ซึ่งกล่าวว่าเด็กเล็ก ๆ ไม่บริสุทธิ์; เพราะเรื่องนี้มีอยู่ในบรรดาชาวยิว;

แต่เด็กเล็ก ๆ บริสุทธิ์, โดยได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์; และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์หมายถึง.