สิ่งช่วยศึกษา
บริสุทธิ์, ศักดิ์สิทธิ์


บริสุทธิ์, ศักดิ์สิทธิ์

ลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์, มีลักษณะเหมือนพระผู้เป็นเจ้า, หรือสะอาดทางวิญญาณและศีลธรรม. ตรงข้ามกับศักดิ์สิทธิ์หรือบริสุทธิ์คือ ธรรมดาสามัญหรือมีมลทิน.