คำนำ
  Footnotes

  คำนำ

  คู่มือพระคัมภีร์ให้นิยามแก่หลักคำสอน, หลักธรรม, ผู้คน, และสถานที่ซึ่งเลือกสรรมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลศักดิ์สิทธิ์, พระคัมภีร์มอรมอน, หลักคำสอนและพันธสัญญา, และไข่มุกอันล้ำค่า. คู่มือพระคัมภีร์ยังได้จัดหาข้ออ้างโยงพระคัมภีร์สำคัญ ๆ ให้ท่านได้ศึกษาแต่ละหัวข้อด้วย. คู่มือจะช่วยท่านในการศึกษาพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัวและกับครอบครัว. คู่มือจะช่วยท่านตอบคำถามเกี่ยวกับพระกิตติคุณ, ศึกษาหัวข้อต่าง ๆ ในพระคัมภีร์, เตรียมคำพูดและบทเรียน, ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และประจักษ์พยานของท่านในพระกิตติคุณ.

  คู่มือพระคัมภีร์มีสามหมวดได้แก่ : (๑) หัวข้อเรียงตามลำดับตัวอักษร, (๒) งานที่เลือกสรรจากงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ (ปจส.), (๓) ลำดับเหตุการณ์, แผนที่, และภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักร; แผนที่และภาพถ่ายเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล.

  1. หัวข้อเรียงตามลำดับตัวอักษร. หมวดนี้ให้นิยามโดยสังเขปของแต่ละหัวข้อและระบุข้ออ้างโยงพระคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับหัวข้อนั้น. ข้ออ้างโยงแต่ละข้อจะอยู่ต่อจากข้อความสั้น ๆ ที่ยกมาหรือสรุปจากพระคัมภีร์. ข้ออ้างโยงพระคัมภีร์จัดเรียงไว้ตามลำดับดังนี้ : ภาคพันธสัญญาเดิม, ภาคพันธสัญญาใหม่, พระคัมภีร์มอรมอน, หลักคำสอนและพันธสัญญา, และไข่มุกอันล้ำค่า.

  2. งานที่เลือกสรรจากงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ. ในปีคริสต์ศักราช ๑๘๓๐, พระเจ้าทรงบัญชาศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธให้เริ่มตรวจแก้ต้นฉบับหรือแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงก์เจมส์. จุดประสงค์ของศาสดาพยากรณ์คือเพื่อนำความจริงที่แจ้งชัดและมีค่าบางอย่างซึ่งหายไปจากต้นฉบับเดิมของพระคัมภีร์ไบเบิลกลับคืน. ท่านทำงานส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์ราวเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๓๓. อย่างไรก็ดี, ตราบจนมรณกรรมของท่านในปี ค.ศ. ๑๘๔๔, ท่านยังคงทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่เนือง ๆ ขณะเตรียมต้นฉบับสำหรับการพิมพ์. ถึงแม้งานแปลจะไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด, และศาสนจักรไม่ได้นำมาใช้อย่างเป็นทางการ, แต่งานแปลของโจเซฟ สมิธยังคงให้ความเข้าใจอันลึกซึ้งมากมายแก่ความหมายของพระคัมภีร์และเป็นสิ่งช่วยอันทรงคุณค่าต่อการเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิล. บางส่วนของการตรวจแก้ต้นฉบับที่สำคัญกว่ามีรวมอยู่ในคู่มือพระคัมภีร์. (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดูหัวข้อ “งานแปลของโจเซฟ สมิธ” ในคู่มือพระคัมภีร์).

   ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใช้พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงก์เจมส์เป็นงานแปลฉบับภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นทางการ. งานแปลฉบับนี้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระกิตติคุณและยังคงมีอิทธิพลสำคัญในหลายประชาชาติทั่วโลก.

  3. ลำดับเหตุการณ์, แผนที่, และภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักร, แผนที่และภาพถ่ายเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล. โดยรู้ถึงภูมิศาสตร์ของดินแดนต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์, ท่านจะเข้าใจเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ได้ดีขึ้น. คู่มือพระคัมภีร์มีแผนที่อาณาบริเวณสำคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร ๖ หน้า, แผนที่ดินแดนต่าง ๆ ของพระคัมภีร์ไบเบิล ๑๔ หน้า, และแผนที่โลก ๑ หน้า. เพื่อหาที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง, ให้ใช้ดรรชนีสำหรับชุดแผนที่ซึ่งท่านสนใจ. ดรรชนีจะบอกท่านถึงแผนที่ซึ่งท่านควรใช้และจุดเชื่อมโยงกับที่ตั้งดังกล่าวบนแผนที่นั้น. ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักร ๑๘ รูปและภาพถ่ายเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล ๓๒ รูปมีคำบรรยายที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจเหตุการณ์บางอย่างในพระคัมภีร์ได้ดีขึ้นด้วย.

   ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักรจะระบุปีของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการฟื้นฟูและการเติบโตของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย.

  เพื่อเป็นการช่วยท่านได้มากยิ่งขึ้นในการศึกษาพระคัมภีร์ของท่าน, คู่มือพระคัมภีร์มีสิ่งช่วยอื่น ๆ อีกหลายอย่าง. ตัวอย่างเช่น, ถ้าท่านเปิดดูหัวข้อ “พระเยซูคริสต์,” ท่านจะพบรายการครอบคลุมทุกหัวข้อในคู่มือพระคัมภีร์ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์โดยตรง. นี่เป็นเพียงหัวข้อเดียวในคู่มือที่มีรายการครอบคลุมได้กว้างขวางเช่นนั้น, ซึ่งเน้นความสำคัญของพระคริสต์ต่อมวลมนุษยชาติ. นอกจากนี้, ใต้หัวข้อ “ลำดับเหตุการณ์,” จะระบุเหตุการณ์สำคัญที่สุดบางเหตุการณ์ในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน, พร้อมระบุปีที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไว้โดยประมาณ. หัวข้อ “พระกิตติคุณสี่เล่ม” จะรวมความประสานกลมกลืนของพระกิตติคุณสี่เล่มไว้ในนั้นด้วย. ความประสานกลมกลืนดังกล่าวจะเปรียบเทียบคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดตามที่พบในมัทธิว, มาระโก, ลูกา, ยอห์น, และการเปิดเผยในยุคสุดท้าย.