คำนำ
  Footnotes

  งานที่เลือกสรรจากงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ

  ต่อไปนี้คือส่วนต่าง ๆ ที่เลือกสรรจากงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงก์เจมส์ของโจเซฟ สมิธ (ปจส.). พระเจ้าทรงดลใจให้ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ฟื้นฟูความจริงทั้งหลายให้แก่ข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลที่สูญหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มีการเขียนถ้อยคำดั้งเดิมไว้. ความจริงที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้ไขความกระจ่างให้หลักคำสอนและเพิ่มเติมความเข้าใจพระคัมภีร์. ข้อเขียนที่เลือกสรรไว้สำหรับคู่มือพระคัมภีร์น่าจะช่วยเพิ่มความเข้าใจพระคัมภีร์ของท่านให้ดีขึ้นไม่ว่าข้อเขียนเหล่านี้จะแปลไว้ในภาษาใดก็ตาม.

  เนื่องจากพระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงบางประการแก่โจเซฟซึ่งเป็นความจริงที่ผู้เขียนดั้งเดิมเคยบันทึกไว้, จึงทำให้งานแปลของโจเซฟ สมิธ ไม่เหมือนงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับอื่นใดในโลก. ในความหมายนี้, คำว่า งานแปล ใช้ในนัยที่กว้างกว่าและแตกต่างออกไปกว่าปรกติ, เพราะการแปลของโจเซฟเป็นการเปิดเผยมากกว่าการแปลตรงตามตัวอักษรจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปจส., ดู “งานแปลของโจเซฟ สมิธ (ปจส.)” รายชื่อหัวข้อเรียงลำดับอักษรพยัญชนะในคู่มือพระคัมภีร์.

  ข้อความที่สาธิตไว้ดังต่อไปนี้คือตัวอย่างงานที่เลือกสรรจากปจส. :

  ตัวอย่าง

  ปจส., มัทธิว ๔:๑, ๕–๖, ๘–๙ (เปรียบเทียบ มัทธิว ๔:๑, ๕–๖, ๘–๙; มีการแก้ไขคล้ายกันในลูกา ๔:๒, ๕–๑๑)

  (พระวิญญาณทรงนำพระเยซู, ซาตานหาได้นำพระองค์ไม่.)

  เวลานั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซู, เข้าไปในแดนทุรกันดาร, เพื่อไปประทับอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า.

  เวลานั้นพระวิญญาณทรงรับพระเยซูเข้าไปในนครศักดิ์สิทธิ์, และพระวิญญาณทรงวางพระองค์ไว้บนยอดพระวิหาร.

  ครั้นแล้วมารจึงมาหาพระองค์และกล่าว, หากท่านเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, จงกระโจนลงไปเถิด : เพราะมีเขียนไว้ว่า, พระองค์จะทรงมอบหมายบรรดาเทพของพระองค์เกี่ยวกับท่าน : และในมือพวกเขา พวกเขาจะรองรับท่าน, ด้วยเกรงว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท้าของท่านจะโถมเข้ากระแทกศิลา.

  และอนึ่ง, พระเยซูทรงอยู่ในพระวิญญาณ, และพระวิญญาณทรงนำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาสูงลิบลิ่ว, และให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรทั้งปวงของโลกและรัศมีภาพของอาณาจักรเหล่านั้น.

  และมารมาหาพระองค์อีก, และกล่าว, สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราจะให้ท่าน, หากท่านจะน้อมกายลงนมัสการเรา.

  นี่คือเนื้อหาตามที่โจเซฟ สมิธ แปลไว้.

  ข้อความนี้อธิบายว่าหลักคำสอนใดที่โจเซฟ สมิธ ชี้แจงด้วยการแปลของท่าน.

  ในวงเล็บคือข้ออ้างอิงในพระคัมภีร์ไบเบิลของท่านซึ่งท่านควรนำไปเปรียบเทียบกับการแปลของโจเซฟ สมิธ.

  ข้ออ้างอิงที่เน้นตัวหนาเป็นข้อเขียนในงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงก์เจมส์โดยโจเซฟ สมิธ. เนื่องจากงานแปลของท่านนำถ้อยคำกลับคืนสู่เนื้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, เลขกำกับข้อพระคัมภีร์อาจแตกต่างไปจากฉบับที่ท่านใช้อยู่.