สิ่งช่วยศึกษา
ลิมไฮ


ลิมไฮ

ในพระคัมภีร์มอรมอน, กษัตริย์ที่ชอบธรรมของชาวนีไฟในแผ่นดินแห่งนีไฟ; ท่านเป็นบุตรของกษัตริย์โนอาห์ (โมไซยาห์ ๗:๗–๙). กษัตริย์ลิมไฮเข้าสู่พันธสัญญาที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า (โมไซยาห์ ๒๑:๓๒). ท่านพาผู้คนของท่านออกจากพันธนาการของชาวเลมันและกลับไปเซราเฮ็มลา (โมไซยาห์ ๒๒).