สิ่งช่วยศึกษา
เบธเลเฮม


เบธเลเฮม

เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางใต้เยรูซาเล็มห้าไมล์. ในภาษาฮีบรู, เบธเลเฮมหมายถึง “บ้านแห่งอาหาร”; อีกชื่อหนึ่งคือเอฟราธาห์, หมายถึง “อุดม.” พระเยซูคริสต์ประสูติในเบธเลเฮม (มีคาห์ ๕:๒; มธ. ๒:๑–๘). เมืองนี้เป็นสถานที่ฝังศพของราเชล (ปฐก. ๓๕:๑๙; ๔๘:๗).