สิ่งช่วยศึกษา
วางใจ (ความ)
ก่อนหน้า ถัดไป

วางใจ (ความ)

ความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในบางคนหรือบางสิ่ง. ในเรื่องทางวิญญาณ, ความวางใจครอบคลุมถึงการเชื่อมั่นพระผู้เป็นเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์.