สิ่งช่วยศึกษา
คลัง


คลัง

สถานที่ซึ่งอธิการจะรับ, ดูแล, และแจกจ่ายของอุทิศถวายจากวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้คนยากจน. คลังแต่ละแห่งจะใหญ่หรือเล็กก็ได้สุดแล้วแต่สถานการณ์เรียกร้อง. วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์จะบริจาคพรสวรรค์, ความรู้ความสามารถ, สิ่งของ, และเงินให้อธิการเพื่อดูแลคนยากจนในยามต้องการ. ด้วยเหตุนี้, คลังจึงอาจได้แก่การบำเพ็ญประโยชน์, เงิน, อาหาร, หรือของใช้อื่น ๆ. อธิการเป็นตัวแทนคลังคอยจัดสรรสิ่งของและการบำเพ็ญประโยชน์ตามความต้องการและการนำทางจากพระวิญญาณของพระเจ้า (คพ. ๔๒:๒๙–๓๖; ๘๒:๑๔–๑๙).