สิ่งช่วยศึกษา
พระคำของพระผู้เป็นเจ้า


พระคำของพระผู้เป็นเจ้า

คำแนะนำ, พระบัญญัติ, หรือข่าวสารจากพระผู้เป็นเจ้า. ลูก ๆ ของพระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพระคำของพระองค์โดยตรงโดยการเปิดเผยผ่านพระวิญญาณหรือจากผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ (คพ. ๑:๓๘).