สิ่งช่วยศึกษา
อาธรรม์ (คน)


อาธรรม์ (คน)

บางคนหรือบางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระประสงค์หรือพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า; ชั่วร้ายและไม่บริสุทธิ์.