สิ่งช่วยศึกษา
ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ


ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

คนถ่ายทอดหรือประกาศข่าวประเสริฐของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์. โจเซฟ สมิธ สอนว่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐคือผู้ประสาทพร. ผู้ประสาทพรได้รับเรียกและได้รับแต่งตั้งภายใต้การกำกับดูแลของอัครสาวกสิบสองเพื่อให้พรพิเศษเรียกว่าปิตุพร.