สิ่งช่วยศึกษา
เนหะมีย์


เนหะมีย์

ขุนนางชาวอิสราเอลในบาบิโลนจากภาคพันธสัญญาเดิม (อาจเป็นชาวเลวีหรือไม่ก็มาจากเผ่ายูดาห์) ผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานเชิญถ้วยเสวยที่ราชสำนักของอารทาเซอร์ซีส, กษัตริย์ผู้มอบหมายอำนาจหน้าที่แก่เขาในการสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่.

หนังสือเนหะมีย์

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อความต่อเนื่องจากหนังสือเอสรา. หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวความก้าวหน้าและความยากลำบากของงานที่เยรูซาเล็มหลังจากชาวยิวกลับจากการเป็นเชลยของบาบิโลน. บทที่ ๑–๗ กล่าวถึงการเยือนเยรูซาเล็มครั้งแรกของเนหะมีย์และการสร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่, ทั้ง ๆ ที่มีการต่อต้านมากมาย. บทที่ ๘–๑๐ บรรยายถึงการปฏิรูปศาสนาและสังคมซึ่งเนหะมีย์พยายามนำมาปฏิบัติ. บทที่ ๑๑–๑๓ มีรายชื่อของผู้ที่มีค่าควรและเรื่องราวการอุทิศกำแพง. ข้อ ๔–๓๑ ของบทที่ ๑๓ บันทึกการเยือนเยรูซาเล็มครั้งที่สองของเนหะมีย์หลังออกไปจากที่นั่นเป็นเวลาสิบสองปี.