สิ่งช่วยศึกษา
มั่นใจ (ความ)


มั่นใจ (ความ)

การมีความเชื่อมั่น, ความเชื่อ, ความวางใจ, หรือศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์.