สิ่งช่วยศึกษา
สงสาร (ความ)


สงสาร (ความ)

ในพระคัมภีร์, ความสงสารมีความหมายตรงตัวว่า “ทุกข์ทรมานด้วยกันกับ.” นอกจากนี้ยังหมายถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจ, ความเวทนา, และความเมตตาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งด้วย.