สิ่งช่วยศึกษา
เนื้อหนัง


เนื้อหนัง

เนื้อหนัง มีหลายความหมาย : (๑) เนื้อเยื่อนิ่มซึ่งประกอบเป็นร่างกายของมนุษยชาติ, สัตว์ใหญ่, สัตว์ปีก, หรือสัตว์น้ำ; (๒) ความเป็นมรรตัย; หรือ (๓) ธรรมชาติทางร่างกายหรือทางเนื้อหนังของมนุษย์.

เนื้อเยื่อร่างกาย

ความเป็นมรรตัย

ธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนังของมนุษย์