สิ่งช่วยศึกษา
พูดภาษา (การ), ของประทานแห่ง


พูดภาษา (การ), ของประทานแห่ง

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งยอมให้บุคคลที่ได้รับการดลใจพูด, เข้าใจ, หรือแปลภาษาที่ไม่คุ้นเคย. เราเชื่อในของประทานแห่งการพูดภาษา (ลช. ๑:๗).