สิ่งช่วยศึกษา
นายร้อย


นายร้อย

ทหารในกองทัพโรมันซึ่งบังคับบัญชากองทหาร ๕๐ ถึง ๑๐๐ นาย. กองทหารเช่นนี้ประกอบเป็นหนึ่งในหกสิบส่วนของกองพลโรมัน (ดู มธ. ๘:๕; ลูกา ๒๓:๔๗; กิจการ ๑๐:๑–๘.)