สิ่งช่วยศึกษา
พระกิตติคุณ


พระกิตติคุณ

แผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า, ซึ่งมีสัมฤทธิผลได้โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์. พระกิตติคุณประกอบด้วยความจริงนิรันดร์หรือกฎ, พันธสัญญา, และศาสนพิธีต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อมนุษยชาติจะกลับเข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า. พระผู้เป็นเจ้าทรงฟื้นฟูความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณแก่แผ่นดินโลกในศตวรรษที่สิบเก้าโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ.