สิ่งช่วยศึกษา
สัตภาวะที่แปรสภาพ


สัตภาวะที่แปรสภาพ

บุคคลที่พระองค์ทรงเปลี่ยนเพื่อพวกเขาจะไม่ต้องประสบความเจ็บปวดหรือความตายจนกว่าจะฟื้นคืนชีวิตสู่ความเป็นอมตะ.