พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 7


ภาค ๗

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ และออลิเวอร์ คาวเดอรี, ที่ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย, เดือนเมษายน ค.ศ. ๑๘๒๙, เมื่อคนทั้งสองทูลถามโดยผ่านอูริมและทูมมิมว่ายอห์น, สานุศิษย์ผู้เป็นที่รัก, ยังอยู่ในเนื้อหนังหรือตายแล้ว. การเปิดเผยเป็นฉบับแปลของบันทึกที่ยอห์นทำไว้บนแผ่นหนังและซ่อนไว้ด้วยตัวท่านเอง (History of the Church, 1:35–36).

๑–๓, ยอห์น ผู้เป็นที่รักจะมีชีวิตอยู่จนพระเจ้าเสด็จมา; ๔–๘, เปโตร, ยากอบ, และยอห์น ถือกุญแจพระกิตติคุณ.

และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า : ยอห์น, ผู้เป็นที่รักของเรา, เจ้าปรารถนาสิ่งใดหรือ ? เพราะหากเจ้าจะขอสิ่งที่เจ้าประสงค์, เราจะให้สิ่งนั้นแก่เจ้า.

และข้าพเจ้าทูลพระองค์ว่า : พระองค์เจ้าข้า, โปรดประทานอำนาจเหนือความตายแก่ข้าพระองค์, เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่และนำจิตวิญญาณมาสู่พระองค์.

และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า : ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, เพราะเจ้าปรารถนาสิ่งนี้ เจ้าจงอยู่ต่อไปจนกว่าเราจะมาในรัศมีภาพของเรา, และจงพยากรณ์ต่อประชาชาติ, ตระกูล, ภาษาและผู้คน.

และเพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงตรัสกับเปโตรว่า : หากเรายอมให้เขาอยู่ต่อไปจนเรามา, นั่นเป็นเรื่องอะไรของเจ้าเล่า ? เพราะเขาปรารถนาจากเราว่าเขาจะได้นำจิตวิญญาณมาหาเรา, แต่เจ้าปรารถนาว่าเจ้าจะได้มาหาเราอย่างรวดเร็วในอาณาจักรของเรา.

เรากล่าวแก่เจ้า, เปโตร, นี่เป็นความปรารถนาที่ดี; แต่ผู้เป็นที่รักของเราปรารถนาว่าเขาจะได้ทำงานอีก, หรือจะได้ทำงานยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเคยทำมาก่อนในบรรดามนุษย์.

แท้จริงแล้ว, เขาเข้ารับงานยิ่งใหญ่ขึ้น; ฉะนั้นเราจะทำให้เขาเป็นไฟที่ลุกโชนและเทพผู้ปฏิบัติ; เขาจะปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นที่จะเป็นทายาทแห่งความรอดผู้พำนักอยู่บนแผ่นดินโลก.

และเราจะให้เจ้าปฏิบัติต่อเขาและต่อยากอบ พี่น้องเจ้า; และแก่เจ้าทั้งสามเราจะให้อำนาจนี้และกุญแจของการปฏิบัติศาสนกิจนี้ไว้จนกว่าเราจะมา.

ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, เจ้าทั้งสองจะได้รับตามความปรารถนาของเจ้า, เพราะเจ้าทั้งสองมีปีติในสิ่งซึ่งเจ้าปรารถนา.