พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 137


ภาค ๑๓๗

นิมิตที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ในพระวิหารที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๒๑ มกราคม ค.ศ. ๑๘๓๖ (History of the Church, 2:380–381). เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติศาสนพิธีเอ็นดาวเม้นท์เท่าที่ได้รับการเปิดเผยมา.

๑–๖, ท่านศาสดาพยากรณ์มองเห็นอัลวินพี่ชายท่าน ในอาณาจักรซีเลสเชียล; ๗–๙, หลักคำสอนเกี่ยวกับความรอดของคนตายได้รับการเปิดเผย; ๑๐, เด็กทุกคนรอดในอาณาจักรซีเลสเชียล.

ฟ้าสวรรค์เปิดต่อเรา, และข้าพเจ้าเห็นอาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า, และรัศมีภาพของที่นั่น, จะอยู่ในร่างกายหรือนอกร่างกายข้าพเจ้าบอกไม่ได้.

ข้าพเจ้าเห็นความงามอันล้ำเลิศของประตูซึ่งโดยทางนั้นทายาทของอาณาจักรนั้นจะเข้าไป, ซึ่งเหมือนกับเปลวไฟอันมีสัณฐานเป็นวงแหวน;

พระราชบัลลังก์อันเจิดจ้าของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน, ซึ่งบนนั้นพระบิดาและพระบุตรประทับอยู่.

ข้าพเจ้าเห็นบรรดาถนนอันสวยงามของอาณาจักรนั้น, ซึ่งมีลักษณะลาดด้วยทอง.

ข้าพเจ้าเห็นท่านบิดาอาดัมและอับราฮัม; และบิดาข้าพเจ้าและมารดาข้าพเจ้า, พี่ชายข้าพเจ้า อัลวิน, ที่หลับใหลไปนานแล้ว;

และพิศวงถึงการที่เขาได้รับมรดกในอาณาจักรนั้น, โดยเห็นว่าเขาจากชีวิตนี้ไปก่อนพระเจ้าทรงลงพระหัตถ์ของพระองค์รวมอิสราเอลเป็นครั้งที่สอง, และยังมิได้รับบัพติศมาเพื่อการปลดบาป.

สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าดังนี้, โดยตรัสว่า : คนทั้งปวงที่ตายโดยปราศจากความรู้ถึงพระกิตติคุณนี้, ผู้ที่จะรับไว้หากเขาได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อไป, จะเป็นทายาทของอาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า;

คนทั้งปวงที่จะตายนับจากนี้ไปโดยปราศจากความรู้ถึงสิ่งนี้เช่นเดียวกัน, ผู้ที่จะรับไว้ด้วยสุดใจของพวกเขา, จะเป็นทายาทของอาณาจักรนั้น;

เพราะเรา, พระเจ้า, จะพิพากษามนุษย์ทั้งปวงตามงานของพวกเขา, ตามความปรารถนาของใจพวกเขา.

๑๐ และข้าพเจ้ามองเห็นด้วยว่าเด็กทุกคนผู้ที่ตายก่อนถึงวัยที่รับผิดชอบได้ ล้วนรอดในอาณาจักรซีเลสเชียลแห่งสวรรค์.