พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 68
ดาวน์โหลด
ทั้งเล่ม (PDF)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ภาค ๖๘

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๑, ตามคำขอของออร์สัน ไฮด์, ลูค เอส. จอห์นสัน, ไลมัน อี. จอห์นสัน, และวิลเลียม อี. แม็คเลลลิน (History of the Church, 1:227–229). ถึงแม้การเปิดเผยนี้ให้ไว้เป็นการตอบคำวิงวอนเพื่อให้รู้พระดำริของพระเจ้าเกี่ยวกับเอ็ลเดอร์ที่กล่าวนามมา, แต่เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนจักรโดยรวม.

๑–๕, ถ้อยคำของเอ็ลเดอร์คือพระคัมภีร์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจ; ๖–๑๒, เอ็ลเดอร์ต้องสั่งสอนและให้บัพติศมา, และเครื่องหมายจะติดตามผู้เชื่อที่แท้จริง; ๑๓–๒๔, บุตรคนแรกในบรรดาบุตรของอาโรนรับใช้เป็นอธิการควบคุมได้ (กล่าวคือ, ถือกุญแจทั้งหลายของการเป็นประธานควบคุมในฐานะอธิการ) ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุด; ๒๕–๒๘, บิดามารดาได้รับบัญชาให้สอนพระกิตติคุณแก่ลูก ๆ ของตน; ๒๙–๓๕, วิสุทธิชนต้องถือวันสะบาโต, ทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร, และสวดอ้อนวอน.

ออร์สัน ไฮด์, ผู้รับใช้ของเรา, ได้รับเรียกโดยการแต่งตั้งเขาให้ประกาศพระกิตติคุณอันเป็นนิจ, โดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, จากผู้คนกลุ่มหนึ่งถึงผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง, และจากแผ่นดินหนึ่งถึงอีกแผ่นดินหนึ่ง, ในการชุมนุมทั้งหลายของคนชั่วร้าย, ในธรรมศาลาของพวกเขา, โดยชี้แจงเหตุผลและอรรถาธิบายพระคัมภีร์ทั้งหมดแก่พวกเขา.

และ, ดูเถิด, และดูสิ, นี่คือแบบอย่างแก่คนทั้งปวงเหล่านั้นที่ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตนี้, ผู้ที่พันธกิจของพวกเขากำหนดให้พวกเขาออกไป—

และนี่คือแบบอย่างแก่พวกเขา, คือพวกเขาพึงกล่าวดังที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจพวกเขา.

และสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาจะกล่าว เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจจะเป็นพระคัมภีร์, จะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า, จะเป็นพระดำริของพระเจ้า, จะเป็นพระคำของพระเจ้า, จะเป็นสุรเสียงของพระเจ้า, และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันส่งผลสู่ความรอด.

ดูเถิด, นี่คือสัญญาของพระเจ้าแก่เจ้า, โอ้เจ้าผู้รับใช้ของเรา.

ดังนั้น, จงรื่นเริงเถิด, และอย่ากลัวเลย, เพราะเราพระเจ้าอยู่กับเจ้า, และจะยืนเคียงข้างเจ้า; และเจ้าจะกล่าวคำพยานถึงเรา, แม้พระเยซูคริสต์, ว่าเราคือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, ว่าเราเคยดำรงอยู่, ว่าเราดำรงอยู่, และว่าเราจะมา.

นี่คือพระคำของพระเจ้าแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรา ออร์สัน ไฮด์, และแก่ผู้รับใช้ของเรา ลูค จอห์นสัน ด้วย, และแก่ผู้รับใช้ของเรา ไลมัน จอห์นสัน, และแก่ผู้รับใช้ของเรา วิลเลียม อี. แม็คเลลลิน, และแก่เอ็ลเดอร์ที่ซื่อสัตย์ทุกคนแห่งศาสนจักรของเรา—

เจ้าจงไปทั่วโลก, สั่งสอนพระกิตติคุณแก่ชาวโลกทั้งปวง, โดยกระทำในสิทธิอำนาจซึ่งเราให้เจ้าไว้, โดยให้บัพติศมาในพระนามของพระบิดา, และของพระบุตร, และของพระวิญญาณบริสุทธิ์.

และคนที่เชื่อและรับบัพติศมาจะได้รับการช่วยให้รอด, และคนที่ไม่เชื่อจะอัปมงคล.

๑๐ และคนที่เชื่อจะได้รับพรด้วยเครื่องหมายที่ติดตามไปด้วย, แม้ดังที่เขียนไว้.

๑๑ และจะให้แก่เจ้าที่จะรู้เครื่องหมายแห่งกาลเวลา, และเครื่องหมายแห่งการเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษ;

๑๒ และมากเท่าที่พระบิดาจะรับสั่งคำพยานถึง, จะให้อำนาจแก่เจ้าไว้เพื่อผนึกพวกเขาสู่ชีวิตนิรันดร์. เอเมน.

๑๓ และบัดนี้, เกี่ยวกับเรื่องนอกเหนือจากพันธสัญญาและพระบัญญัติ, เรื่องเหล่านั้นมีดังนี้—

๑๔ ยังคงมีอยู่ในภายหน้า, ในเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้า, อธิการคนอื่น ๆ จะได้รับการวางมือมอบหน้าที่สำหรับศาสนจักร, ให้ปฏิบัติแม้ตามคนแรก;

๑๕ ดังนั้นพวกเขาต้องเป็นมหาปุโรหิตที่มีค่าควร, และฝ่ายประธานสูงสุดของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจะเป็นผู้กำหนดพวกเขา, เว้นแต่พวกเขาจะเป็นสายเลือดแท้ของอาโรน.

๑๖ และหากพวกเขาเป็นสายเลือดแท้ของอาโรนพวกเขาก็มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎต่อการเป็นอธิการ, หากพวกเขาเป็นบุตรคนแรกในบรรดาบุตรของอาโรน;

๑๗ เพราะบุตรคนแรกถือสิทธิ์การเป็นประธานควบคุมฐานะปุโรหิตนี้, และกุญแจทั้งหลายหรือสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตนั้นนั้น.

๑๘ ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎต่อตำแหน่งนี้, ที่จะถือกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตนี้, เว้นแต่เขาจะเป็นสายเลือดแท้และบุตรคนแรกของอาโรน.

๑๙ แต่, เนื่องจากมหาปุโรหิตของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมีสิทธิอำนาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทั้งหมดที่ต่ำกว่า เขาจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการได้เมื่อหาสายเลือดแท้ของอาโรนไม่ได้, โดยมีข้อแม้ว่าเขาได้รับเรียกและวางมือมอบหน้าที่และแต่งตั้งสู่พลังอำนาจนี้, ภายใต้มือของฝ่ายประธานสูงสุดของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค.

๒๐ และสายเลือดแท้ของอาโรน, เช่นเดียวกัน, ต้องกำหนดโดยฝ่ายประธานสูงสุดนี้, และพบว่ามีค่าควร, และได้รับการเจิม, และได้รับแต่งตั้งภายใต้มือของฝ่ายประธานสูงสุดนี้, มิฉะนั้นพวกเขาก็ไม่มีสิทธิอำนาจถูกต้องตามกฎที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปุโรหิตของพวกเขา.

๒๑ แต่, โดยอาศัยประกาศิตเกี่ยวกับสิทธิของฐานะปุโรหิตของพวกเขาที่สืบต่อจากบิดาถึงบุตร, พวกเขาจะเรียกร้องสิทธิ์การเจิมของตนได้หากในเวลาใดก็ตามที่พวกเขาสามารถพิสูจน์เชื้อสายของตน, หรือทราบได้โดยการเปิดเผยจากพระเจ้าภายใต้มือของฝ่ายประธานสูงสุดที่กล่าวมาข้างต้น.

๒๒ และอนึ่ง, ไม่มีอธิการหรือมหาปุโรหิตคนใดซึ่งจะวางมือมอบหน้าที่ไว้เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจนี้จะถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวโทษสำหรับโทษานุโทษใด ๆ, เว้นแต่ต่อหน้าฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร;

๒๓ และตราบเท่าที่พบว่าเขามีความผิดต่อหน้าฝ่ายประธานสูงสุดนี้, โดยพยานหลักฐานที่หักล้างไม่ได้, เขาจะถูกกล่าวโทษ;

๒๔ และหากเขากลับใจ เขาจะได้รับการให้อภัย, ตามพันธสัญญาและพระบัญญัติของศาสนจักร.

๒๕ และอนึ่ง, ตราบเท่าที่บิดามารดามีลูกในไซอัน, หรือในสเตคหนึ่งสเตคใดของนาง, ซึ่งจัดตั้งขึ้น, ที่มิได้สอนพวกเขาให้เข้าใจหลักคำสอนเรื่องการกลับใจ, ศรัทธาในพระคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, และเรื่องบัพติศมาและของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ, เมื่ออายุแปดขวบ, บาปย่อมอยู่บนศีรษะของบิดามารดา.

๒๖ เพราะนี่จะเป็นกฎให้ผู้อยู่อาศัยของไซอัน, หรือในสเตคหนึ่งสเตคใดของนางซึ่งจัดตั้งขึ้น.

๒๗ และลูก ๆ ของพวกเขาพึงรับบัพติศมาเพื่อการปลดบาปของพวกเขาเมื่ออายุแปดขวบ, และรับการวางมือ.

๒๘ และพวกเขาพึงสอนลูก ๆ ของตนให้สวดอ้อนวอนด้วย, และให้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์พระเจ้า.

๒๙ และผู้อยู่อาศัยของไซอันพึงถือวันสะบาโตด้วยเพื่อรักษาไว้ให้บริสุทธิ์.

๓๐ และผู้อยู่อาศัยของไซอันพึงระลึกถึงการทำงานของพวกเขาด้วย, ตราบเท่าที่กำหนดพวกเขาให้ทำงาน, ด้วยสุดความซื่อสัตย์; เพราะคนเกียจคร้านจะถูกจดจำไว้ต่อพระพักตร์พระเจ้า.

๓๑ บัดนี้, เรา, พระเจ้า, ไม่สู้จะพอใจผู้อยู่อาศัยของไซอัน, เพราะมีคนเกียจคร้านในบรรดาพวกเขา; และลูก ๆ ของพวกเขากำลังเติบใหญ่ในความชั่วร้ายด้วย; ทั้งพวกเขาก็มิได้แสวงหาความมั่งคั่งแห่งนิรันดรอย่างตั้งใจจริง, แต่แววตาของพวกเขามีแต่ความละโมบ.

๓๒ สิ่งเหล่านี้ไม่ควรเป็น, และต้องให้หมดไปจากบรรดาพวกเขา; ดังนั้น, ให้ผู้รับใช้ของเรา ออลิเวอร์ คาวเดอรี นำคำกล่าวเหล่านี้ไปยังแผ่นดินแห่งไซอัน.

๓๓ และบัญญัติข้อหนึ่งเราให้แก่พวกเขา—ว่าคนที่มิได้ยึดถือที่จะสวดอ้อนวอนต่อพระพักตร์พระเจ้าตามเวลาดังนี้, ก็ให้เขาถูกจดจำไว้ต่อหน้าผู้พิพากษาแห่งผู้คนของเรา.

๓๔ คำกล่าวเหล่านี้จริงและเป็นสัจจะ; ดังนั้น, อย่าได้ล่วงละเมิดเลย, ทั้งไม่ตัดทอนสิ่งใดออกไปจากคำกล่าวเหล่านี้.

๓๕ ดูเถิด, เราคืออัลฟาและโอเมกา, และเรามาโดยพลัน. เอเมน.