พระคัมภีร์
  หลักคำสอนและพันธสัญญา 68
  Footnotes
  Theme

  ภาค ๖๘

  การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๑, ตามคำขอของออร์สัน ไฮด์, ลูค เอส. จอห์นสัน, ไลมัน อี. จอห์นสัน, และวิลเลียม อี. แม็คเลลลิน (History of the Church, 1:227–229). ถึงแม้การเปิดเผยนี้ให้ไว้เป็นการตอบคำวิงวอนเพื่อให้รู้พระดำริของพระเจ้าเกี่ยวกับเอ็ลเดอร์ที่กล่าวนามมา, แต่เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนจักรโดยรวม.

  ๑–๕, ถ้อยคำของเอ็ลเดอร์คือพระคัมภีร์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจ; ๖–๑๒, เอ็ลเดอร์ต้องสั่งสอนและให้บัพติศมา, และเครื่องหมายจะติดตามผู้เชื่อที่แท้จริง; ๑๓–๒๔, บุตรคนแรกในบรรดาบุตรของอาโรนรับใช้เป็นอธิการควบคุมได้ (กล่าวคือ, ถือกุญแจทั้งหลายของการเป็นประธานควบคุมในฐานะอธิการ) ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุด; ๒๕–๒๘, บิดามารดาได้รับบัญชาให้สอนพระกิตติคุณแก่ลูก ๆ ของตน; ๒๙–๓๕, วิสุทธิชนต้องถือวันสะบาโต, ทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร, และสวดอ้อนวอน.

  ออร์สัน ไฮด์, ผู้รับใช้ของเรา, ได้รับเรียกโดยการแต่งตั้งเขาให้ประกาศพระกิตติคุณอันเป็นนิจ, โดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, จากผู้คนกลุ่มหนึ่งถึงผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง, และจากแผ่นดินหนึ่งถึงอีกแผ่นดินหนึ่ง, ในการชุมนุมทั้งหลายของคนชั่วร้าย, ในธรรมศาลาของพวกเขา, โดยชี้แจงเหตุผลและอรรถาธิบายพระคัมภีร์ทั้งหมดแก่พวกเขา.

  และ, ดูเถิด, และดูสิ, นี่คือแบบอย่างแก่คนทั้งปวงเหล่านั้นที่ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตนี้, ผู้ที่พันธกิจของพวกเขากำหนดให้พวกเขาออกไป—

  และนี่คือแบบอย่างแก่พวกเขา, คือพวกเขาพึงกล่าวดังที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจพวกเขา.

  และสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาจะกล่าว เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจจะเป็นพระคัมภีร์, จะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า, จะเป็นพระดำริของพระเจ้า, จะเป็นพระคำของพระเจ้า, จะเป็นสุรเสียงของพระเจ้า, และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันส่งผลสู่ความรอด.

  ดูเถิด, นี่คือสัญญาของพระเจ้าแก่เจ้า, โอ้เจ้าผู้รับใช้ของเรา.

  ดังนั้น, จงรื่นเริงเถิด, และอย่ากลัวเลย, เพราะเราพระเจ้าอยู่กับเจ้า, และจะยืนเคียงข้างเจ้า; และเจ้าจะกล่าวคำพยานถึงเรา, แม้พระเยซูคริสต์, ว่าเราคือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, ว่าเราเคยดำรงอยู่, ว่าเราดำรงอยู่, และว่าเราจะมา.

  นี่คือพระคำของพระเจ้าแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรา ออร์สัน ไฮด์, และแก่ผู้รับใช้ของเรา ลูค จอห์นสัน ด้วย, และแก่ผู้รับใช้ของเรา ไลมัน จอห์นสัน, และแก่ผู้รับใช้ของเรา วิลเลียม อี. แม็คเลลลิน, และแก่เอ็ลเดอร์ที่ซื่อสัตย์ทุกคนแห่งศาสนจักรของเรา—

  เจ้าจงไปทั่วโลก, สั่งสอนพระกิตติคุณแก่ชาวโลกทั้งปวง, โดยกระทำในสิทธิอำนาจซึ่งเราให้เจ้าไว้, โดยให้บัพติศมาในพระนามของพระบิดา, และของพระบุตร, และของพระวิญญาณบริสุทธิ์.

  และคนที่เชื่อและรับบัพติศมาจะได้รับการช่วยให้รอด, และคนที่ไม่เชื่อจะอัปมงคล.

  ๑๐ และคนที่เชื่อจะได้รับพรด้วยเครื่องหมายที่ติดตามไปด้วย, แม้ดังที่เขียนไว้.

  ๑๑ และจะให้แก่เจ้าที่จะรู้เครื่องหมายแห่งกาลเวลา, และเครื่องหมายแห่งการเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษ;

  ๑๒ และมากเท่าที่พระบิดาจะรับสั่งคำพยานถึง, จะให้อำนาจแก่เจ้าไว้เพื่อผนึกพวกเขาสู่ชีวิตนิรันดร์. เอเมน.

  ๑๓ และบัดนี้, เกี่ยวกับเรื่องนอกเหนือจากพันธสัญญาและพระบัญญัติ, เรื่องเหล่านั้นมีดังนี้—

  ๑๔ ยังคงมีอยู่ในภายหน้า, ในเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้า, อธิการคนอื่น ๆ จะได้รับการวางมือมอบหน้าที่สำหรับศาสนจักร, ให้ปฏิบัติแม้ตามคนแรก;

  ๑๕ ดังนั้นพวกเขาต้องเป็นมหาปุโรหิตที่มีค่าควร, และฝ่ายประธานสูงสุดของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจะเป็นผู้กำหนดพวกเขา, เว้นแต่พวกเขาจะเป็นสายเลือดแท้ของอาโรน.

  ๑๖ และหากพวกเขาเป็นสายเลือดแท้ของอาโรนพวกเขาก็มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎต่อการเป็นอธิการ, หากพวกเขาเป็นบุตรคนแรกในบรรดาบุตรของอาโรน;

  ๑๗ เพราะบุตรคนแรกถือสิทธิ์การเป็นประธานควบคุมฐานะปุโรหิตนี้, และกุญแจทั้งหลายหรือสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตนั้นนั้น.

  ๑๘ ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎต่อตำแหน่งนี้, ที่จะถือกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตนี้, เว้นแต่เขาจะเป็นสายเลือดแท้และบุตรคนแรกของอาโรน.

  ๑๙ แต่, เนื่องจากมหาปุโรหิตของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมีสิทธิอำนาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทั้งหมดที่ต่ำกว่า เขาจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการได้เมื่อหาสายเลือดแท้ของอาโรนไม่ได้, โดยมีข้อแม้ว่าเขาได้รับเรียกและวางมือมอบหน้าที่และแต่งตั้งสู่พลังอำนาจนี้, ภายใต้มือของฝ่ายประธานสูงสุดของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค.

  ๒๐ และสายเลือดแท้ของอาโรน, เช่นเดียวกัน, ต้องกำหนดโดยฝ่ายประธานสูงสุดนี้, และพบว่ามีค่าควร, และได้รับการเจิม, และได้รับแต่งตั้งภายใต้มือของฝ่ายประธานสูงสุดนี้, มิฉะนั้นพวกเขาก็ไม่มีสิทธิอำนาจถูกต้องตามกฎที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปุโรหิตของพวกเขา.

  ๒๑ แต่, โดยอาศัยประกาศิตเกี่ยวกับสิทธิของฐานะปุโรหิตของพวกเขาที่สืบต่อจากบิดาถึงบุตร, พวกเขาจะเรียกร้องสิทธิ์การเจิมของตนได้หากในเวลาใดก็ตามที่พวกเขาสามารถพิสูจน์เชื้อสายของตน, หรือทราบได้โดยการเปิดเผยจากพระเจ้าภายใต้มือของฝ่ายประธานสูงสุดที่กล่าวมาข้างต้น.

  ๒๒ และอนึ่ง, ไม่มีอธิการหรือมหาปุโรหิตคนใดซึ่งจะวางมือมอบหน้าที่ไว้เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจนี้จะถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวโทษสำหรับโทษานุโทษใด ๆ, เว้นแต่ต่อหน้าฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร;

  ๒๓ และตราบเท่าที่พบว่าเขามีความผิดต่อหน้าฝ่ายประธานสูงสุดนี้, โดยพยานหลักฐานที่หักล้างไม่ได้, เขาจะถูกกล่าวโทษ;

  ๒๔ และหากเขากลับใจ เขาจะได้รับการให้อภัย, ตามพันธสัญญาและพระบัญญัติของศาสนจักร.

  ๒๕ และอนึ่ง, ตราบเท่าที่บิดามารดามีลูกในไซอัน, หรือในสเตคหนึ่งสเตคใดของนาง, ซึ่งจัดตั้งขึ้น, ที่มิได้สอนพวกเขาให้เข้าใจหลักคำสอนเรื่องการกลับใจ, ศรัทธาในพระคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, และเรื่องบัพติศมาและของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ, เมื่ออายุแปดขวบ, บาปย่อมอยู่บนศีรษะของบิดามารดา.

  ๒๖ เพราะนี่จะเป็นกฎให้ผู้อยู่อาศัยของไซอัน, หรือในสเตคหนึ่งสเตคใดของนางซึ่งจัดตั้งขึ้น.

  ๒๗ และลูก ๆ ของพวกเขาพึงรับบัพติศมาเพื่อการปลดบาปของพวกเขาเมื่ออายุแปดขวบ, และรับการวางมือ.

  ๒๘ และพวกเขาพึงสอนลูก ๆ ของตนให้สวดอ้อนวอนด้วย, และให้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์พระเจ้า.

  ๒๙ และผู้อยู่อาศัยของไซอันพึงถือวันสะบาโตด้วยเพื่อรักษาไว้ให้บริสุทธิ์.

  ๓๐ และผู้อยู่อาศัยของไซอันพึงระลึกถึงการทำงานของพวกเขาด้วย, ตราบเท่าที่กำหนดพวกเขาให้ทำงาน, ด้วยสุดความซื่อสัตย์; เพราะคนเกียจคร้านจะถูกจดจำไว้ต่อพระพักตร์พระเจ้า.

  ๓๑ บัดนี้, เรา, พระเจ้า, ไม่สู้จะพอใจผู้อยู่อาศัยของไซอัน, เพราะมีคนเกียจคร้านในบรรดาพวกเขา; และลูก ๆ ของพวกเขากำลังเติบใหญ่ในความชั่วร้ายด้วย; ทั้งพวกเขาก็มิได้แสวงหาความมั่งคั่งแห่งนิรันดรอย่างตั้งใจจริง, แต่แววตาของพวกเขามีแต่ความละโมบ.

  ๓๒ สิ่งเหล่านี้ไม่ควรเป็น, และต้องให้หมดไปจากบรรดาพวกเขา; ดังนั้น, ให้ผู้รับใช้ของเรา ออลิเวอร์ คาวเดอรี นำคำกล่าวเหล่านี้ไปยังแผ่นดินแห่งไซอัน.

  ๓๓ และบัญญัติข้อหนึ่งเราให้แก่พวกเขา—ว่าคนที่มิได้ยึดถือที่จะสวดอ้อนวอนต่อพระพักตร์พระเจ้าตามเวลาดังนี้, ก็ให้เขาถูกจดจำไว้ต่อหน้าผู้พิพากษาแห่งผู้คนของเรา.

  ๓๔ คำกล่าวเหล่านี้จริงและเป็นสัจจะ; ดังนั้น, อย่าได้ล่วงละเมิดเลย, ทั้งไม่ตัดทอนสิ่งใดออกไปจากคำกล่าวเหล่านี้.

  ๓๕ ดูเถิด, เราคืออัลฟาและโอเมกา, และเรามาโดยพลัน. เอเมน.