พระคัมภีร์
  หลักคำสอนและพันธสัญญา 28
  Footnotes
  Theme

  ภาค ๒๘

  การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงออลิเวอร์ คาวเดอรี, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนกันยายน ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:109–111). ไฮรัม เพจ, สมาชิกของศาสนจักร, มีศิลาก้อนหนึ่ง และอ้างว่าได้รับการเปิดเผยโดยความช่วยเหลือจากศิลาก้อนนั้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างไซอันและระเบียบของศาสนจักร. สมาชิกหลายคนถูกหลอก เพราะการกล่าวอ้างเหล่านี้, และแม้แต่ออลิเวอร์ คาวเดอรี ก็ได้รับอิทธิพลผิด ๆ จากการนี้. ก่อนการประชุมใหญ่ครั้งหนึ่งที่กำหนดไว้, ท่านศาสดาพยากรณ์ทูลถามพระเจ้าอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว, และได้รับการเปิดเผยต่อไปนี้.

  ๑–๗, โจเซฟ สมิธ ถือกุญแจแห่งความลี้ลับ, และท่านเป็นผู้เดียวที่ได้รับการเปิดเผยสำหรับศาสนจักร; ๘–๑๐, ออลิเวอร์ คาวเดอรี ต้องไปสั่งสอนชาวเลมัน; ๑๑–๑๖, ซาตานหลอกลวงไฮรัม เพจ และให้การเปิดเผยเท็จแก่เขา.

  ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ออลิเวอร์, ว่าจะให้แก่เจ้าเพื่อศาสนจักรจะฟังเจ้าในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เจ้าจะสอนพวกเขาโดยพระผู้ปลอบโยน, เกี่ยวกับการเปิดเผยและบัญญัติซึ่งเราให้ไว้.

  แต่, ดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, จะไม่กำหนดให้ใครรับบัญญัติและการเปิดเผยในศาสนจักรนี้เว้นแต่ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, เพราะเขาได้รับสิ่งเหล่านั้นแม้ดังโมเสส.

  และเจ้าจงเชื่อฟังในเรื่องซึ่งเราจะให้แก่เขา, แม้ดังอาโรน, ที่จะประกาศบัญญัติและการเปิดเผยอย่างซื่อสัตย์, ด้วยพลังอำนาจและสิทธิอำนาจต่อศาสนจักร.

  และหากพระผู้ปลอบโยนทรงนำเจ้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งให้พูดหรือสอน, หรือตลอดเวลาโดยวิถีแห่งบัญญัติต่อศาสนจักร, ก็ให้เจ้าทำได้.

  แต่เจ้าไม่พึงเขียนเป็นรูปแบบของบัญญัติ, แต่โดยปัญญา;

  และเจ้าไม่พึงสั่งคนที่เป็นหัวหน้าเจ้า, และเป็นหัวหน้าของศาสนจักร;

  เพราะเราให้แก่เขากุญแจแห่งความลี้ลับ, และการเปิดเผยซึ่งผนึกไว้, จนกว่าเราจะกำหนดคนอื่นให้พวกเขาแทนที่เขา.

  และบัดนี้, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าจงไปยังชาวเลมันและสั่งสอนกิตติคุณของเราแก่พวกเขา; และตราบเท่าที่พวกเขารับคำสอนของเจ้า เจ้าจงทำให้ศาสนจักรของเราสถาปนาขึ้นในบรรดาพวกเขา; และเจ้าจะได้รับการเปิดเผยต่าง ๆ แต่อย่าเขียนไว้เป็นรูปแบบของบัญญัติ.

  และบัดนี้, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่าไม่ได้เปิดเผย, และไม่มีมนุษย์คนใดรู้สถานที่ซึ่งจะสร้างนครไซอัน, แต่จะให้รู้ต่อไปในภายหลัง. ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่ามันจะอยู่ชายแดนใกล้ชาวเลมัน.

  ๑๐ เจ้าจงอย่าละจากสถานที่นี้จนหลังจากการประชุมใหญ่; และพึงกำหนดผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ ให้ควบคุมการประชุมใหญ่โดยเสียงของที่ประชุม, และสิ่งใดที่เขากล่าวแก่เจ้า เจ้าจงบอก.

  ๑๑ และอนึ่ง, เจ้าจะพาไฮรัม เพจ, พี่น้องเจ้า, ออกไปตามลำพังระหว่างเขากับเจ้า, และบอกเขาว่าเรื่องเหล่านั้นซึ่งเขาเขียนจากศิลาก้อนนั้นมิใช่จากเรา และว่าซาตานหลอกลวงเขา;

  ๑๒ เพราะ, ดูเถิด, มิได้กำหนดสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เขา, ทั้งจะไม่กำหนดสิ่งใดให้ใครในศาสนจักรนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับพันธสัญญาศาสนจักร.

  ๑๓ เพราะสิ่งทั้งปวงต้องทำไปตามระเบียบ, และโดยความเห็นชอบร่วมกันในศาสนจักร, โดยคำสวดอ้อนวอนจากศรัทธา.

  ๑๔ และเจ้าจงช่วยทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้เรียบร้อย, ตามพันธสัญญาของศาสนจักร, ก่อนที่เจ้าจะเดินทางไปในบรรดาชาวเลมัน.

  ๑๕ และจะให้แก่เจ้านับแต่เวลาที่เจ้าจะไป, จนถึงเวลาที่เจ้าจะกลับ, ว่าเจ้าจะทำอะไร.

  ๑๖ และเจ้าต้องอ้าปากของเจ้าตลอดเวลา, โดยประกาศกิตติคุณของเราด้วยเสียงแห่งความชื่นชมยินดี. เอเมน.