พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 57


ภาค ๕๗

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ในไซอัน, เทศมณฑลแจ๊คสัน, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:189–190). เพื่อปฏิบัติตามคำบัญชาของพระเจ้า (ภาค ๕๒), บรรดาเอ็ลเดอร์เดินทางจากเคิร์ทแลนด์ไปมิสซูรี โดยมีประสบการณ์หลากหลายมากมายและเผชิญกับการต่อต้านอยู่บ้าง. เมื่อพิจารณาสภาพของชาวเลมันและการขาดอารยธรรม, การขัดเกลา, และศาสนาในบรรดาผู้คนทั่ว ๆ ไป, ท่านศาสดาพยากรณ์ร้องขึ้นมาว่า : “เมื่อไรเล่าแดนทุรกันดารจะบานสะพรั่งดังดอกกุหลาบ ? เมื่อไรเล่าจะเสริมสร้างไซอันในรัศมีภาพของนาง, และพระวิหารของพระองค์, ซึ่งประชาชาติทั้งปวงจะมาที่นั่นในวันเวลาสุดท้าย, จะตั้งอยู่ที่ใดเล่า ?” (History of the Church, 1:189). ในเวลาต่อมา ท่านได้รับการเปิดเผยนี้.

๑–๓, อินดิเพนเดนซ์, รัฐมิสซูรี, คือสถานที่สำหรับนครแห่งไซอันและพระวิหาร; ๔–๗, วิสุทธิชนต้องซื้อที่ดินและรับมรดกในเขตนั้น; ๘–๑๖, ซิดนีย์ กิลเบิร์ต ต้องจัดตั้งร้านค้า, ดับเบิลยู. ดับเบิลยู. เฟลพ์ส ต้องเป็นผู้พิมพ์, และออลิเวอร์ คาวเดอรี ต้องตรวจแก้ต้นฉบับเพื่อส่งพิมพ์.

จงสดับฟัง, โอ้เจ้า เอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัส, ผู้ร่วมชุมนุมกัน, ตามบัญญัติของเรา, ในแผ่นดินนี้, ซึ่งคือแผ่นดินแห่งมิสซูรี, ซึ่งคือแผ่นดินที่เรากำหนดและอุทิศไว้เพื่อการรวมของวิสุทธิชน.

ดังนั้น, นี่คือแผ่นดินแห่งคำสัญญา, และสถานที่สำหรับนครแห่งไซอัน.

และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้, หากเจ้าเต็มใจรับปัญญานี่คือปัญญา. ดูเถิด, สถานที่ซึ่งบัดนี้เรียกว่า อินดิเพนเดนซ์ คือสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลาง; และตำแหน่งที่ตั้งพระวิหารอยู่ทางตะวันตก, บนแปลงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอาคารศาล.

ดังนั้น, เป็นความฉลาดที่วิสุทธิชนจะซื้อที่ดินนั้น, และทุกแปลงซึ่งอยู่ทางตะวันตกด้วย, แม้ถึงเส้นแบ่งเขตโดยตรงระหว่างชาวยิวและคนต่างชาติ;

และทุกแปลงที่ติดกับทุ่งหญ้าด้วย, ตราบเท่าที่สานุศิษย์ของเราสามารถซื้อที่ดินได้. ดูเถิด, นี่แหละปัญญา, เพื่อพวกเขาจะได้สิ่งนี้เป็นมรดกอันเป็นนิจ.

และให้ผู้รับใช้ของเราซิดนีย์ กิลเบิร์ต อยู่ในหน้าที่ซึ่งเรากำหนดให้เขา, ที่จะรับเงินตรา, เป็นตัวแทนให้ศาสนจักร, ซื้อที่ดินในภูมิภาคทั้งหมดโดยรอบ, ตราบเท่าที่จะทำได้ในความชอบธรรม, และดังที่ปัญญาจะชี้แนะ.

และให้ผู้รับใช้ของเรา เอดเวิร์ด พาร์ทริจ อยู่ในหน้าที่ซึ่งเรากำหนดให้เขา, และแบ่งมรดกให้แก่วิสุทธิชน, แม้ดังที่เราบัญชา; และคนเหล่านั้นด้วยที่เขากำหนดไว้ให้ช่วยเขา.

และอนึ่ง, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, ให้ผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ กิลเบิร์ต ตั้งรกรากในสถานที่นี้, และจัดตั้งร้าน, เพื่อเขาจะขายสินค้าโดยไม่มีการฉ้อโกง, เพื่อเขาจะได้เงินตรามาซื้อที่ดินเพื่อประโยชน์ของวิสุทธิชน, และเพื่อเขาจะได้สิ่งใดก็ตามที่สานุศิษย์อาจต้องการเพื่อให้พวกเขาตั้งรกรากในมรดกของพวกเขา.

และให้ผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ กิลเบิร์ต ขอใบอนุญาตมาด้วย—ดูเถิด นี่คือปัญญา, และผู้ใดที่อ่านก็ให้เขาเข้าใจ—เพื่อเขาจะส่งสินค้าให้ผู้คนด้วย, แม้โดยคนที่เขาประสงค์ซึ่งเป็นพนักงานที่จ้างมาทำงานช่วยเขา;

๑๐ และจัดหาให้วิสุทธิชนของเราดังนั้น, เพื่อจะสั่งสอนกิตติคุณของเราแก่คนเหล่านั้นที่นั่งอยู่ในความมืดและในเขตและเงาแห่งความตาย.

๑๑ และอนึ่ง, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, ให้ผู้รับใช้ของเรา วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์สตั้งรกรากในสถานที่นี้, และตั้งเป็นผู้พิมพ์ให้ศาสนจักร.

๑๒ และดูสิ, หากโลกรับงานเขียนของเขา—ดูเถิด นี่คือปัญญา—ให้เขาได้สิ่งใดก็ตามที่เขาสามารถได้มาในความชอบธรรม, เพื่อประโยชน์ของวิสุทธิชน.

๑๓ และให้ผู้รับใช้ของเรา ออลิเวอร์ คาวเดอรีช่วยเขา, แม้ดังที่เราบัญชา, ในสถานที่ใดก็ตามที่เราจะกำหนดให้เขา, ที่จะคัดลอก, และแก้ไข, และเลือกสรร, เพื่อสิ่งทั้งปวงจะถูกต้องต่อหน้าเรา, ดังที่พระวิญญาณจะพิสูจน์โดยผ่านเขา.

๑๔ และดังนั้นให้คนเหล่านั้นที่เราพูดถึงตั้งรกรากในแผ่นดินแห่งไซอัน, อย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้, กับครอบครัวของพวกเขา, เพื่อทำสิ่งเหล่านั้นแม้ดังที่เราพูดไว้.

๑๕ และบัดนี้เกี่ยวกับการรวบรวม—ให้อธิการและตัวแทนเตรียมการเพื่อครอบครัวเหล่านั้นซึ่งได้รับบัญชาให้มาแผ่นดินนี้, ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้, และให้พวกเขาตั้งรกรากในมรดกของพวกเขา.

๑๖ และแก่พวกที่เหลือทั้งเอ็ลเดอร์และสมาชิกจะมีการให้คำแนะนำเพิ่มเติมในภายหน้า. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.