พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 41


ภาค ๔๑

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงศาสนจักร, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:146–147). สาขาเคิร์ทแลนด์ของศาสนจักรขณะนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว. เพื่อเป็นคำปรารภสำหรับการเปิดเผยนี้, ท่านศาสดาพยากรณ์เขียนไว้ว่า “สมาชิกเหล่านั้น … ขวนขวายทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า, เท่าที่พวกเขาทราบ, ถึงแม้ว่ามีความคิดแปลก ๆ และวิญญาณเท็จบางอย่างคืบคลานเข้ามาในบรรดาพวกเขา. … [และ] พระเจ้าประทานเรื่องต่อไปนี้แก่ศาสนจักร” (History of the Church, 1:146–147).

๑–๓, เอ็ลเดอร์จะปกครองศาสนจักรโดยวิญญาณแห่งการเปิดเผย; ๔–๖, สานุศิษย์ที่แท้จริงจะรับและรักษากฎของพระเจ้า; ๗–๑๒, เอดเวิร์ด พาร์ทริจ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการสำหรับศาสนจักร.

จงสดับตรับฟัง, โอ้ เจ้าผู้คนของเรา, พระเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัส, เจ้าผู้ที่เราชื่นใจให้พรด้วยพรอันประเสริฐสุดในบรรดาพรทั้งปวง, เจ้าที่ฟังเรา; และเจ้าที่หาฟังเราไม่, ที่อ้างนามของเรา, เราจะสาปแช่งด้วยการสาปแช่งแสนสาหัสที่สุดในบรรดาการสาปแช่งทั้งปวง.

จงสดับฟัง, โอ้ เจ้าเอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของเราผู้ที่เราเรียกมา, ดูเถิดเราให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้า, ว่าเจ้าจะร่วมชุมนุมกันเพื่อเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับคำของเรา;

และโดยคำสวดอ้อนวอนจากศรัทธาของเจ้า เจ้าจะได้รับกฎของเรา, เพื่อเจ้าจะรู้วิธีปกครองศาสนจักรของเราและมีสิ่งทั้งปวงถูกต้องต่อหน้าเรา.

และเราจะเป็นผู้ปกครองของเจ้าเมื่อเรามา; และดูเถิด, เรามาโดยพลัน, และเจ้าจงดูว่ามีการรักษากฎของเรา.

คนที่รับกฎของเราและปฏิบัติตาม, คนคนนั้นคือสานุศิษย์ของเรา; และคนที่กล่าวว่าเขารับและหาปฏิบัติตามไม่, คนคนนั้นมิใช่สานุศิษย์ของเรา, และจะถูกขับออกจากบรรดาพวกเจ้า;

เพราะหาเป็นการบังควรไม่ที่จะมอบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นของลูก ๆ ของอาณาจักรแก่คนเหล่านั้นที่ไม่คู่ควร, หรือแก่สุนัข, หรือโยนไข่มุกให้สุกร.

และอนึ่ง, เป็นการสมควรที่ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, จะให้มีการสร้างบ้าน, ไว้พำนักและแปล.

และอนึ่ง, เป็นการสมควรที่ผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ ริกดัน จะดำเนินชีวิตตามที่เขาเห็นว่าดี, ตราบเท่าที่เขารักษาบัญญัติของเรา.

และอนึ่ง, เราเรียกผู้รับใช้ของเราเอดเวิร์ด พาร์ทริจ; และเราให้บัญญัติข้อหนึ่ง, คือจะกำหนดเขาโดยเสียงของศาสนจักร, และแต่งตั้งเป็นอธิการสำหรับศาสนจักร, ให้ละจากสินค้าของเขาและใช้เวลาทั้งหมดของเขาในงานของศาสนจักร;

๑๐ ให้ดูแลสิ่งทั้งปวงตามที่จะกำหนดให้เขาในกฎของเราในวันที่เราจะให้สิ่งเหล่านั้น.

๑๑ และนี่เพราะใจเขาพิศุทธิ์ต่อเรา, เพราะเขาเป็นเหมือนกับนาธานาเอลในสมัยโบราณ, ซึ่งในตัวเขาไม่มีมารยา.

๑๒ ถ้อยคำเหล่านี้ให้แก่เจ้า, และมันพิศุทธิ์ต่อเรา; ดังนั้น, จงระวังว่าเจ้าจะยึดถือสิ่งเหล่านี้อย่างไร, เพราะสิ่งเหล่านี้จะตอบไว้บนจิตวิญญาณเจ้าในวันแห่งการพิพากษา. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.