พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 12


ภาค ๑๒

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึง โจเซฟ ไนท์, ซีเนียร์, ที่ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย, เดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:47–48). โจเซฟ ไนท์ เชื่อการประกาศของโจเซฟ สมิธ เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านมีแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอนอยู่ในครอบครองและงานแปลซึ่งในเวลานั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ และหลายครั้งให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของแก่โจเซฟ สมิธ และผู้จดคำแปลของท่าน, ซึ่งทำให้พวกท่านสามารถแปลต่อไปได้. เนื่องด้วยการร้องขอจากโจเซฟ ไนท์, ท่านศาสดาพยากรณ์จึงทูลถามพระเจ้าและได้รับการเปิดเผย.

๑–๖, คนงานในสวนองุ่นจะได้ความรอด; ๗–๙, ทุกคนที่ปรารถนาและมีความสามารถจะได้ช่วยในงานของพระเจ้า.

งานสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์กำลังจะออกมาในบรรดาลูกหลานมนุษย์.

ดูเถิด, เราคือพระผู้เป็นเจ้า; จงเอาใจใส่คำของเรา, ซึ่งมีชีวิตและทรงพลัง, คมกว่าดาบสองคม, ที่จะแยกทั้งข้อต่อและไขกระดูกออกจากกัน; ฉะนั้น, จงเอาใจใส่คำของเรา.

ดูเถิด, ทุ่งขาวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว; ฉะนั้น, ผู้ใดที่ปรารถนาจะเก็บเกี่ยวก็ให้เขายื่นเคียวเข้ามาด้วยเรี่ยวแรงของเขา, และเก็บเกี่ยวเมื่อยังวันอยู่, เพื่อเขาจะสั่งสมความรอดอันเป็นนิจไว้ให้จิตวิญญาณของเขาในอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้า.

แท้จริงแล้ว, ผู้ใดก็ตามที่จะยื่นเคียวของเขาเข้ามาและเก็บเกี่ยว, คนคนนั้นได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า.

ฉะนั้น, หากเจ้าจะขอจากเราเจ้าจะได้รับ; หากเจ้าจะเคาะก็จะเปิดมันให้เจ้า.

บัดนี้, เนื่องจากเจ้าขอ, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, จงรักษาบัญญัติของเรา, และหมายมั่นนำอุดมการณ์ของไซอันออกมา และสถาปนาอุดมการณ์นี้.

ดูเถิด, เราพูดกับเจ้า, และกับคนทั้งหมดนั้นด้วยที่มีความปรารถนาจะนำงานนี้ออกมาและสถาปนางานนี้;

และไม่มีใครช่วยในงานนี้ได้เว้นแต่เขาจะถ่อมตนและเปี่ยมด้วยความรัก, โดยมีศรัทธา, ความหวัง, และจิตกุศล, ความยับยั้งตนในทุกสิ่ง, ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะฝากฝังไว้ในความดูแลของเขา.

ดูเถิด, เราคือแสงสว่างและชีวิตของโลก, ที่พูดถ้อยคำเหล่านี้, ฉะนั้น จงเอาใจใส่ด้วยสุดกำลังของเจ้า, และจากนั้นเจ้าจะได้รับเรียก. เอเมน.