พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 94


ภาค ๙๔

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:346–347). ไฮรัม สมิธ, เรย์โนลด์ส คาฮูน, และเจเร็ด คาร์เตอร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสร้างอาคารศาสนจักร.

๑–๙, พระเจ้าประทานพระบัญญัติข้อหนึ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านเพื่องานของฝ่ายประธานสูงสุด; ๑๐–๑๒, จะต้องมีการสร้างโรงพิมพ์; ๑๓–๑๗, มีการมอบหมายมรดกบางอย่าง.

และอนึ่ง, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, เพื่อนทั้งหลายของเรา, บัญญัติข้อหนึ่งเราให้แก่เจ้า, ว่าเจ้าจะเริ่มงานวางแผนและเตรียมการเริ่มต้นและรากฐานเมืองของสเตคแห่งไซอัน, ที่นี่ในแผ่นดินแห่งเคิร์ทแลนด์, โดยเริ่มต้นที่บ้านของเรา.

และดูเถิด, เรื่องนี้ต้องเป็นไปตามแบบฉบับซึ่งเราให้แก่เจ้าไว้.

และให้อุทิศถวายแปลงแรกทางใต้แก่เรา เพื่อสร้างบ้านให้ฝ่ายประธาน, เพื่องานของฝ่ายประธาน, ในการได้รับการเปิดเผย; และเพื่องานศาสนกิจของฝ่ายประธาน, ในเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาสนจักรและอาณาจักร.

ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าจงสร้างห้าสิบห้าคูณหกสิบห้าฟุตในความกว้างและในความยาว, ในลานด้านใน.

และพึงมีลานล่างแห่งหนึ่งและลานบนแห่งหนึ่ง, ตามแบบฉบับซึ่งจะให้แก่เจ้าต่อไปในภายหน้า.

และพึงอุทิศบ้านนี้แด่พระเจ้าตั้งแต่รากฐานของมัน, ตามระเบียบของฐานะปุโรหิต, ตามแบบฉบับซึ่งจะให้แก่เจ้าต่อไปในภายหลัง.

และจะอุทิศบ้านนี้ทั้งหมดแด่พระเจ้าเพื่องานของฝ่ายประธาน.

และเจ้าไม่พึงยอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่สะอาดเข้าไปในนั้น; และรัศมีภาพของเราจะอยู่ที่นั่น, และสิริของเราจะอยู่ที่นั่น.

แต่หากในนั้นจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่สะอาดเข้าไป, รัศมีภาพของเราจะไม่อยู่ที่นั่น; และสิริของเราจะไม่เข้าไปในนั้น.

๑๐ และอนึ่ง, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, จงอุทิศแปลงที่สองทางใต้แก่เราเพื่อสร้างบ้านให้เรา, เพื่องานแห่งการพิมพ์คำแปลคัมภีร์ของเรา, และสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะบัญชาเจ้า.

๑๑ และจะเท่ากับห้าสิบห้าคูณหกสิบห้าฟุตในความกว้างและความยาว, ในลานด้านใน; และพึงมีลานล่างแห่งหนึ่งและลานบนแห่งหนึ่ง.

๑๒ และพึงอุทิศบ้านนี้ทั้งหมดแด่พระเจ้าตั้งแต่รากฐานของบ้าน, เพื่องานแห่งการพิมพ์, ในสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะบัญชาเจ้า, เพื่อให้บริสุทธิ์, ไม่เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์, ตามแบบฉบับในสิ่งทั้งปวงดังที่จะให้มันแก่เจ้า.

๑๓ และในแปลงที่สามผู้รับใช้ของเรา ไฮรัม สมิธ จะได้รับมรดกของเขา.

๑๔ และในแปลงที่หนึ่งและที่สองทางเหนือผู้รับใช้ของเรา เรย์โนลด์ส คาฮูน และเจเร็ด คาร์เตอร์จะได้รับมรดกของพวกเขา—

๑๕ เพื่อพวกเขาจะทำงาน ซึ่งเรากำหนดให้พวกเขา, ในการเป็นคณะกรรมการสร้างบ้านต่าง ๆ ของเรา, ตามบัญญัติ, ซึ่งเรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า, ให้แก่เจ้าไว้.

๑๖ บ้านสองหลังนี้ไม่พึงสร้างจนกว่าเราจะให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้าเกี่ยวกับมัน.

๑๗ และบัดนี้ เราไม่ให้แก่เจ้าอีกในเวลานี้. เอเมน.