พระคัมภีร์
  หลักคำสอนและพันธสัญญา 91
  Footnotes
  Theme

  ภาค ๙๑

  การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๙ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:331–332). ในช่วงเวลานี้ท่านศาสดาพยากรณ์กำลังมุ่งทำงานแปลพันธสัญญาเดิม. เมื่อมาถึงอักขระโบราณส่วนนั้นที่เรียกว่า อะพอครีฟา, ท่านทูลถามพระเจ้าและได้รับคำแนะนำนี้.

  ๑–๓, อะพอครีฟาโดยส่วนใหญ่แปลไว้ถูกต้องแต่มีหลายคำสอดแทรกไว้โดยมือมนุษย์ซึ่งไม่เป็นความจริง; ๔–๖, อักขระนี้เป็นประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างโดยพระวิญญาณ.

  ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้กับเจ้าเกี่ยวกับอะพอครีฟา—มีหลายเรื่องอยู่ในนั้นที่เป็นความจริง, และส่วนมากแปลไว้ถูกต้อง;

  มีหลายเรื่องอยู่ในนั้นที่ไม่เป็นความจริง, ซึ่งเป็นคำสอดแทรกโดยมือมนุษย์.

  ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าไม่จำเป็นที่จะแปลอะพอครีฟา.

  ฉะนั้น, ผู้ใดที่อ่าน, ก็ให้เขาเข้าใจ, เพราะพระวิญญาณทรงแสดงความจริงให้ประจักษ์;

  และผู้ใดที่ได้รับความสว่างโดยพระวิญญาณจะได้ประโยชน์จากการนั้น;

  และผู้ใดที่หาได้รับโดยพระวิญญาณไม่, จะไม่ได้ประโยชน์. ฉะนั้น จึงไม่จำเป็นต้องแปล. เอเมน.