พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 14


ภาค ๑๔

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงเดวิด วิตเมอร์, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:48–50). ครอบครัววิตเมอร์เกิดมีความสนใจการแปลพระคัมภีร์มอรมอนเป็นอย่างยิ่ง. ท่านศาสดาพยากรณ์มาอาศัยอยู่บ้านปีเตอร์ วิตเมอร์, ซีเนียร์, ที่ซึ่งท่านพำนักอยู่จนงานแปลดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้นและจดทะเบียนลิขสิทธิ์หนังสือที่จะพิมพ์ออกมา. บุตรสามคนจากพี่น้องในครอบครัววิตเมอร์, ต่างก็ได้รับประจักษ์พยานถึงความแท้จริงของงาน, มีความห่วงใยอย่างมากในหน้าที่ของเขาแต่ละคน. การเปิดเผยครั้งนี้และอีกสองครั้งต่อมา (ภาค ๑๕ และ ๑๖) เป็นคำตอบที่ได้รับจากการทูลถามโดยผ่านอูริมและทูมมิม. ต่อมาเดวิด วิตเมอร์เป็นหนึ่งในพยานสามคนให้แก่พระคัมภีร์มอรมอน.

๑–๖, คนงานในสวนองุ่นจะได้ความรอด; ๗–๘, ชีวิตนิรันดร์คือของสำคัญที่สุดในบรรดาของประทานของพระผู้เป็นเจ้า; ๙–๑๑, พระคริสต์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก.

งานสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์กำลังจะออกมาสู่ลูกหลานมนุษย์.

ดูเถิด, เราคือพระผู้เป็นเจ้า; จงเอาใจใส่คำของเรา, ซึ่งมีชีวิตและทรงพลัง, คมกว่าดาบสองคม, ที่จะแยกทั้งข้อต่อและไขกระดูกออกจากกัน; ฉะนั้นจงเอาใจใส่คำของเรา.

ดูเถิด, ทุ่งขาวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว; ฉะนั้น, ผู้ใดที่ปรารถนาจะเก็บเกี่ยวก็ให้เขายื่นเคียวเข้ามาด้วยเรี่ยวแรงของเขา, และเก็บเกี่ยวเมื่อยังวันอยู่, เพื่อเขาจะสั่งสมความรอดอันเป็นนิจไว้ให้จิตวิญญาณของเขาในอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้า.

แท้จริงแล้ว, ผู้ใดก็ตามที่จะยื่นเคียวของเขาเข้ามาและเก็บเกี่ยว, คนคนนั้นได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า.

ฉะนั้น, หากเจ้าจะขอจากเราเจ้าจะได้รับ; หากเจ้าจะเคาะก็จะเปิดมันให้เจ้า.

จงหมายมั่นนำไซอันออกมาและสถาปนาไซอันของเรา. จงรักษาบัญญัติของเราในทุกสิ่ง.

และ, หากเจ้ารักษาบัญญัติของเราและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์, ซึ่งของประทานนี้สำคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า.

และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้น, คือหากเจ้าจะขอพระบิดาในนามของเรา, ด้วยศรัทธาเชื่อมั่น, เจ้าจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่งประทานให้เอ่ยปาก, เพื่อเจ้าจะยืนเป็นพยานถึงสิ่งซึ่งเจ้าจะทั้งได้ยินและเห็น, และเพื่อเจ้าจะประกาศการกลับใจแก่คนรุ่นนี้ด้วย.

ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่, ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก, แสงสว่างซึ่งมิอาจซ่อนไว้ในความมืด;

๑๐ ดังนั้น, เราต้องนำความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณของเราออกมาจากคนต่างชาติไปสู่เชื้อสายแห่งอิสราเอล.

๑๑ และดูเถิด, เจ้าคือเดวิด, และเจ้าได้รับเรียกให้มาช่วย; ซึ่งสิ่งนั้นหากเจ้าทำ, และซื่อสัตย์, เจ้าจะได้รับพรทั้งทางวิญญาณและทางโลก, และรางวัลของเจ้าจะยิ่งใหญ่. เอเมน.